2016 m. balandžio 04 d. – balandžio 08 d.

Jei teisėtai pritaikytos peržiūros procedūros nuostatos konkrečiu atveju lemia neveiksmingą, pernelyg suvaržytą pažeistų teisių gynybą, teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą. 
 
Ieškovė UAB ATEA (toliau – ir Ieškovė) dalyvavo atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) vykdomame supaprastintame atvirame konkurse (toliau – Pirkimas). Paskelbus pasiūlymų eilę, UAB ATEA kreipėsi į Savivaldybę su prašymu susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Savivaldybei, neleidus susipažinti su visu laimėtojo pasiūlymu, UAB ATEA pateikė Savivaldybei pretenziją dėl tokių sprendimų panaikinimo. Teismuose iškilo ginčas, ar UAB ATEA tinkamai pasinaudojo išankstine pirkimo peržiūrėjimo procedūra, nes dalis Ieškovės argumentų procesiniuose dokumentuose buvo suformuluoti tik teisme.
CPK numato, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu.
LAT rėmėsi aplinkybe, jog dalis Ieškovės argumentų, sudarančių ieškinio pagrindą buvo suformuluoti tik teisme dėl to, jog tik bylos nagrinėjimo teisme metu, pripažinus vieša bylos medžiaga dalį dokumentų, atsakovės pateiktų kartu su atsiliepimu į ieškinį, Ieškovė įgijo procesinę teisę su jais susipažinti.
LAT nurodė, jog teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą.
Kadangi Ieškovė, tiek pradinėje, tiek papildomoje pretenzijose ginčijo dalies Pirkimo dokumentų konfidencialumą ir prašė susipažinti su šiais dokumentais, o Savivaldybė tokį Ieškovės prašymą atmetė, yra pagrindas pripažinti, kad Ieškovė panaudojo visas viešųjų pirkimų procese taikytinas procedūras, kad ikiteisminėje ginčo stadijoje paaiškėtų visos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas prieš perkančiąją organizaciją, tačiau jos nepaaiškėjo dėl Savivaldybės sprendimų.
 
Byla gražinta nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.
 
 
Skaityti nutartį 2016 m. balandžio 6 d. Nr. e3K-3-237-415/2016 Nuoroda
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 11 civilinių bylų: 1 bylą dėl teisės normų, reglamentuojančių kelio apsaugos zoną, 1 bylą dėl žemės sklypo ribų nustatymo, 1 bylą dėl antstolio patvarkymo areštuoti valstybės lėšas, 2 bylas dėl fizinio asmens bankroto, 1 bylą dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui padidinimo, 1 bylą dėl teismo sprendimo ir jo vykdymo tvarkos aiškinimo, 1 byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, 1 byla dėl bylos šalies turėtų advokato atstovavimo išlaidų priteisimo, 1 bylą dėl mokesčio už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) skaičiavimą gyventojams, 1 byla dėl kompensacijos už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą dydžio nustatymo. Mūsų nuomone šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga