2016 m. birželio 13 d. – birželio 17 d.

Kai garantijos santykiams taikomi Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai, sprendžiant dėl garanto prievolės mokėti garantijos išmoką, turi būti vertinamos ne tik šalių valia nustatytos, bet ir imperatyviosios šių nuostatų garantijos sąlygos
 
BAB „Snoras“ su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Įmone) sudarė Bendradarbiavimo sutartį dėl garantijų už suteikiamus kreditus teikimo ir išmokėjimo tvarkos. Šalys susitarė, kad Bendradarbiavimo sutarties pagrindu BAB „Snoras“ naudai išleidžiamomis garantijomis bus garantuotas paskolos gavėjui suteiktos paskolos dalies grąžinimas. Įmonė suteikė BAB „Snorui“ smulkaus ir vidutinio verslo paskolos garantiją pagal kredito sutartį, kuria buvo garantuotas trečiojo asmens 1 600 000 Lt paskolos, gautos iš BAB „Snoras“, dalies grąžinimas.
 
BAB „Snoras“ nutraukė minėtą kredito sutartį su trečiuoju asmeniu dėl jos nevykdymo ir kreipėsi į Įmonę dėl garantijos išmokos mokėjimo. Įmonė atsisakė mokėti garantijos išmoką, nurodydama, kad BAB „Snoras“ praleido Bendradarbiavimo sutartyje nustatytą 400 dienų terminą.  BAB „Snoras“ kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš Įmonės 149‘686,76 EUR dydžio garantijos išmoką.
 
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad garantijos sąlyga dėl 400 dienų kreipimosi termino buvo aiškiai įtvirtinta šalių Bendradarbiavimo sutartyje, BAB „Snoras“ turėjo sutartyje nurodytą galimybę elgtis nepažeisdamas šios sąlygos, ir šalys Bendradarbiavimo sutartyje išreiškė suderintą valią dėl šios sąlygos pažeidimo padarinių. Todėl BAB „Snoras“ pažeidus šią Bendradarbiavimo sutarties sąlygą, Įmonė turėjo teisę atsisakyti mokėti garantijos išmoką.
 
Be to, Įmonės garantijų teikimas yra reglamentuojamas Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatais, kuriuose nurodyta privaloma garantijos sąlyga: skolininkas į investicijų projektą (ar verslo planą), kuriam įgyvendinti naudojama paskola, turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų ar kito turto. Ši garantijos sąlyga buvo nustatyta ir Bendradarbiavimo sutartyje, tačiau joje nebuvo detalizuota, kokios konkrečiai formos turėjo būti panaudota paskolos gavėjų lėšų ar turto dalis.
 
Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad tais atvejais, kai garantijos santykiams taikomi Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai, sprendžiant dėl garanto prievolės mokėti garantijos išmoką, turi būti vertinamos ne tik šalių valia nustatytos, bet ir imperatyviose šio teisės akto nuostatose įtvirtintos garantijos sąlygos. Atsižvelgiant į tai, nors byloje nurodyta, kad užtikrinant trečiojo asmens paskolos grąžinimą buvo įkeisti žemės sklypai, Teismo vertinimu, ši aplinkybė negali būti prilyginta turto investavimui į projektą, kadangi teisių į žemės sklypus įgijimas nepateko į kredito sutartyje apibrėžtą verslo projektą, kuriam finansuoti buvo suteikta paskola. Atitinkamai Teismas sprendė, jog BAB „Snoras“ pažeidė garantijos sąlygas, todėl Įmonė pagrįstai atsisakė tenkinti jo reikalavimą.
 
Skaityti nutartį 2016 m. birželio 17 d. 3K-3-320-469/2016 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 15 bylų:
 
Dėl galimybės gyvenamąjį namą, kurio statyba neįteisinta teisės aktų nustatyta tvarka, pripažinti statytojo ir jo sutuoktinės bendrąja jungtine nuosavybe

2016 m. birželio 13 d.
e3K-3-306-706-2016
Nuoroda

Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, kai turtas parduotas už kainą, kuri yra mažesnė negu turėjo būti nustatyta pagal įstatymą

2016 m. birželio 17 d.
e3K-3-315-701/2016
Nuoroda

Dėl darbdavio teisės reikalauti žalos atlyginimo pagal 1999 m. gegužės 28 d. Konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo

2016 m. birželio 17 d.
3K-3-238-469/2016
Nuoroda

Dėl elektros energijos perpardavimo (subtiekimo) sutarties sudarymo, jos formos ir nutraukimo

2016 m. birželio 16 d.
e3K-3-324-248/2016
Nuoroda

Dėl skirtingų transporto priemonių (vilkiko ir priekabos) valdytojų civilinės atsakomybės draudikų prievolės atlyginti eismo įvykių Vokietijoje metu padarytą žalą

2016 m. birželio 15 d.
2014 m. spalio 15 d.
3K-3-203-969/2016
Nuoroda
Nuoroda

Dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kai bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai teismui pateikti po to, kai byla buvo nutraukta atsisakius ieškinio

2016 m. birželio 15 d.
3K-3-337-421/2016
Nuoroda

Dėl buto savininko bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimo sąlygų

2016 m. birželio 16 d.
3K-3-313-695/2016
Nuoroda

Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu tvarkos, kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka

2016 m. birželio 16 d.
3K-3-316-686/2016
Nuoroda

Dėl  statinio teisinio režimo ir daiktinės teisės suvaržymo bei viešojo administravimo funkcijų ir jų vykdymo

2016 m. birželio 16 d.
3K-3-323-415/2016
Nuoroda

Dėl eksperto išvados įrodomosios reikšmės ir vertinimo

2016 m. birželio 13 d.
3K-3-308-248/2016
Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės pagal preliminariąją sutartį atsiradimo momento bei galimybės kreditoriui keisti savo teisių gynimo būdą patvirtinus jo finansinį reikalavimą skolininko bankroto byloje

2016 m. birželio 17 d.
3K-3-317-611/2016
Nuoroda

Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo sąlygų bei statybų pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo

2016 m. birželio 13 d.
3K-7-134-916/2016
Nuoroda

Dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana)

2016 m. birželio 17 d.
e3K-3-314-706/2016
Nuoroda

Dėl prievolės sudaryti pagrindinę sutartį pabaigos, sutartinės atsakomybės taikymo pažeidus preliminariosios sutarties nuostatas

2016 m. birželio 17 d.
3K-3-319-248/2016
Nuoroda

    Duomenų apsauga