2016 m. liepos 4 d. – liepos 8 d.

Tais atvejais, kai įkeistas turtas – akcijos – yra paliekamos įkaito davėjui (jų savininkui), bet kokie priverstinio išieškojimo veiksmai gali būti pradėti tik gavus notaro vykdomąjį įrašą. Įkeitimo sutartimi šalims susitarus dėl visų akcijų suteikiamų turtinių ir neturtinių teisių perleidimo, tokia sutartis negali būti kvalifikuojama kaip balsavimo teisų perleidimo sutartis.  
 
 
BAB Ūkio bankas (Bankas) ir AB „Birač Europe“ (Bendrovė) sudarė Kredito sutartį. Jos vykdymo užtikrinimui buvo sudaryta Įkeitimo sutartis, kuria vienintelis Bendrovės akcininkas (Įkaito davėjas), įkeitė Bankui jam priklausančias Bendrovės akcijas. Įkeitimo sutartimi šalys susitarė, kad Bankui įgijus teisę reikalauti Kredito sutartį įvykdyti prieš terminą, Banko vienašališku pareiškimu Įkaito davėjai ir Bendrovei turtinės ir neturtinės teisės, kylančios iš įkeistų akcijų, yra perduodamos Bankui. 
 
 
Dėl Bendrovės nevykdomos prievolės mokėti įmokas, Bankas Kredito sutartį nutraukė ir pradėjo priverstinį skolų išieškojimą iš įkeistų Bendrovės akcijų. Kaip visų Įkaito davėjo turtinių ir neturtinių teisių turėtojas, Bankas priėmė vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo pakeitė Bendrovės įstatus, atšaukė Bendrovės valdybą ir paskyrė naujus valdybos narius, o naujai išrinktas valdybos pirmininkas atšaukė Bendrovės vadovą ir paskyrė naują vadovą.
Įkaito davėjas kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančiais aukščiau nurodytus Banko, naujos Valdybos ir naujo Valdybos pirmininko sprendimus, nurodydamas, kad negavo iš  Banko jokių pranešimų dėl Bendrovės akcijų suteikiamų teisių perėmimo.
 
 
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad bylą nagrinėję žemesnių instancijų teismai motyvuotai pripažino, kad Bankas neįrodė, jog tinkamai pranešė apie akcijų turtinių ir neturtinių teisių perėmimą. Be to, šalys susitarė, kad įkeistas turtas – akcijos – paliekamas Įkaito davėjui, todėl bet kokie priverstinio išieškojimo veiksmai galėjo būti pradėti tik Bankui gavus notaro vykdomąjį įrašą. Neatlikus vykdomojo įrašo, priverstinio išieškojimo veiksmai negalėjo būti atliekami, dėl šios priežasties įkeistų Bendrovės akcijų turtinių ir neturtinių teisių (įskaitant balsavimo teisės) perėmimas Įkeitimo sutarties pagrindu įstatymo nustatyta tvarka neįvyko, todėl Bankas neįgijo teisės priimti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus sprendimus. Atsižvelgdamas į tai, Teismas pripažino ginčijamus sprendimus negaliojančiais nuo jų priėmimo momento.
Teismas taip pat išaiškino, kad nagrinėjamu atveju negali būti taikomos nuostatos dėl balsavimo teisių perleidimo (CK 2.89 str.), kadangi šalys Įkeitimo sutartimi susitarė ne tik dėl balsavimo teisių, bet ir visų kitų turtinių ir neturtinių teisių perleidimo. Tuo atveju, kai šalys susitaria dėl visų akcijų suteikiamų turtinių ir neturtinių teisių perleidimo, sutartis negali būti kvalifikuojama kaip balsavimo teisų perleidimo sutartis.  
 
 
Nutartį skaityti 2016 m. liepos 8 d. 3K-3-368-611/2016 Nuoroda
 
 
Teismas konstatavo, kad Prekės ženklas „MacCoffee 3 in 1“ nėra klaidinamai panašus į McDonald‘s priklausantį žodinį prekių ženklą „McCAFE“. Nors dalelyte „Mc“ laikytina stipriu McDonald‘s prekės ženklo skiriamuoju elementu, ji naudojama ir kitiems ūkio subjektams priklausančiuose ženkluose, todėl vien jos panašumas į dalelytės „Mac“ tarimą ir galimų asociacijų su McDonald‘s prekės ženklu buvimas nėra pagrindu Prekės ženklo „MacCoffee 3 in 1“ registraciją pripažinti negaliojančia.
 
 
„McDonald‘s International Property Company, Ltd“ (McDonald‘s), pateikė protestą Valstybiniam patentų biurui (VPT) dėl „Future Enterprises Pte Ltd“ (Bendrovė) prekės ženklo „MacCoffee 3 in 1“ registracijos.  Protestą McDonald‘s grindė savo teisėmis į Bendrijos prekės ženklus „McCAFE“, kurie yra registruoti anksčiau.  McDonald‘s protestas buvo patenkintas – Bendrovės prekės ženklo „MacCoffee 3 in 1“ registracija pripažinta negaliojančia. Bendrovės kreipėsi į teismą dėl VPT sprendimo panaikinimo.
Teismas pažymėjo, kad McDonald‘s priklausantis prekės ženklas yra žodinis, sudarytas iš formanto „Mc“ ir žodžio „cafe“. Formantas „Mc“ yra įregistruotas McDonald‘s kaip atskiras prekių ženklas, dėl jo naudojimo tam tikrų kategorijų prekėms ar paslaugoms, ženklo paplitimo ir turimos reputacijos gali kelti asociacijas su bendrove McDonald‘s. Dėl šių aplinkybių formantas „Mc“ laikytinas stipriu atsakovės ženklo skiriamuoju elementu.
Bendrovės prekių ženklas yra kombinuotas (sudėtinis) – jį sudaro keli žodiniai elementai (užrašai „MacCoffee“, „3 in 1“, „Original“ ir „Coffee mix“) bei vaizdinis elementas – garuojantis kavos puodelis su užrašu „MacCoffee“ ant jo ir kavos pupelėmis aplink jį. Kadangi vizualiniame prekių ženklo sukuriamame įspūdyje dominuoja abu (tiek žodinis, tiek vaizdinis) ženklo elementai, Teismo vertinimu, jie savo prasme ir vizualiai yra lygiaverčiai.
Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje vertinant lyginamųjų ženklų (žodinio ir sudėtinio) panašumą, turi būti ne tik lyginamas McDonald‘s prekių ženklas ir žodinis Bendrovės prekių ženklo elementas, tačiau lyginant vertinamas ir Bendrovės prekių ženklo žodinio elemento kartu su vaizdiniu elementu sukuriamas bendras įspūdis.
Šiuo atveju vaizdinis Bendrovės prekių ženklo elementas, sudarantis vientisą kompoziciją ir sukuriantis ženklo įvaizdį, daro įtaką bendram regimajam įspūdžiui, atskiria Bendrovės prekių ženklą nuo McDonald‘s prekių ženklo, kuris neturi vaizdinio elemento. Tai, Teismo vertinimu, pagrindžia ir pateikti gyventojų apklausos dėl ginčo prekių ženklų panašumo rezultatai (viena iš įrodinėjimo priemonių), pagal kuriuos didesnė dalis respondentų (44 proc.) manė, kad lyginami prekių ženklai „McCAFE“ ir „MacCoffee 3 in 1“ nėra klaidinamai panašūs, o 20,8 proc. nežinojo arba negalėjo į pateiktą klausimą atsakyti.
Teismas taip pat Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos duomenimis, dalelytė „Mc“ taip pat naudojama ir kituose prekių ženkluose, priklausančiuose kitiems ūkio subjektams, todėl vien dėl jos panašumo į Bendrovės ženklo žodiniame elemente naudojamo formanto „Mac“ tarimą ir galimų asociacijų su McDonald‘s nėra pagrindo pripažinti Bendrovės prekės ženklo registracijos negaliojančia. Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažinta, jog nors visuomenės suklaidinimo galimybė apima ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu, tačiau vien tik asociacija nėra pakankama daryti išvadą dėl suklaidinimo galimybės
Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes Teismas konstatavo, kad bylos duomenys nesudaro pagrindo spręsti, jog ginčo šalių prekių ženklai yra klaidinamai panašūs, dėl ko VPT sprendimas buvo panaikintas.
 
 
Nutartį skaityti 2016 m. liepos 5 d. e3K-3-350-219/2016 Nuoroda
 
 
Jei rangovas nesutinka su užsakovo atsisakymu priimti darbų rezultatą, tačiau nepasinaudoja teise vienašališkai pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą, laikoma, kad darbų rezultatas užsakovui nėra perduotas. 
 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Užsakovas) su UAB „Kamesta“ (Rangovu) sudarė šešias sutartis analogiškomis sąlygomis dėl kelių asfalto dangos paprastojo remonto. Užbaigęs darbus Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą dėl objektų perdavimo – Užsakovas sudarė užbaigtų darbų priėmimo komisiją, kuri nustatė, kad darbai dėl nustatytų defektų negali būti priimti. Rangovas, pašalinęs defektus, vėl kreipėsi į Užsakovą dėl objektų priėmimo, šis vėl sudarė darbų priėmimo komisiją ir darbus priėmė. Kadangi Rangovas vėlavo įvykdyti darbus, vadovaujantis sutarčių nuostatomis, Užsakovas apskaičiavo 64 141,47 EUR delspinigių. Rangovas kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad  Užsakovas liko jam skolingas 63 273,99 EUR už atliktus darbus ir prašė priteisti šią skolą, teigdamas, kad darbai buvo atlikti ir perduoti Užsakovui laiku. Rangovas taip pat teigė, kad netesybų suma, sudaranti 9,38 % bendros visų darbų kainos, yra nepagrįstai didelė.
 
 
Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą.
 
 
Tačiau šiuo atveju Teismas konstatavo, jog Rangovas, nesutikdamas su atsisakymu priimti darbus, aiškiai neišreiškė tokio nesutikimo ir, laikydamasis nuomonės, kad darbų priėmimo aktas turėjo būti pasirašytas bei darbai priimti, galimybe ginti savo teises, vienašališkai pasirašydama darbų perdavimo–priėmimo aktą, nesinaudojo. Priešingai – Rangovo vadovas, būdamas darbų perdavimo–priėmimo komisijos narys, pasirašė aktą, kuriame nurodyta, kad dėl defektų darbai nepriimami. Nors Rangovo vadovas šiame akte nurodė, kad trūkumai yra ne visuose objektuose, Rangovas akto neginčijo. Teismo vertinimu, tokiu būdu Rangovas pripažino, kad darbai dar negali būti perduoti ir dėl šios priežasties perdavimas ir priėmimas sutartyse nustatytu terminu neįvyko. 
 
 
Kadangi darbai nebuvo perduoti Užsakovui, jam neatsirado pareiga su Rangovu visiškai atsiskaityti už darbus, taip pat atsirado teisė skaičiuoti sutartyse nustatytas netesybas už darbų neperdavimą laiku. Teismas nurodė, kad dėl šios priežasties nėra pagrindo darbų trūkumų šalinimą vertinti kaip atliktą garantiniu laikotarpiu, kadangi jis pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos.
 
 
Teismas taip pat konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog nustatyti trūkumai būtų buvę neesminiai, mažareikšmiai, kad dėl jų atsiradimo būtų buvusi Užsakovo kaltė – tinkamos kokybės darbų atlikimo terminas priklausė nuo Rangovo – apie atliktus jis Užsakovui pranešė praėjus beveik metams nuo sutarto darbų termino pabaigos. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Užsakovo Rangovui priskaičiuotų netesybų Teismas nesumažino ir Rangovo ieškinį dėl skolos priteisimo atmetė. 
 
Nutartį skaityti 2016 m. liepos 5 d. 3K-3-363-611/2016 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 19 bylų:

 

Dėl įgaliotojos ir įgaliotosios perkančiųjų organizacijų procesinės padėties

2016 m. liepos 7 d.
e3K-3-372-248/2016
Nuoroda

Dėl rūšinio bylų teismingumo, ieškinio senaties instituto taikymo bei teismo sprendimo dėl pripažinimo

2016 m. liepos 7 d.
3K-3-346-684/2016
Nuoroda

Dėl teismo sprendimo, įpareigojančio gauti žemės sklypo bendraturčio sutikimą statyti statinį, neįvykdymo padarinių

2016 m. liepos 5 d.
3K-3-345-378/2016
Nuoroda

Dėl kreditorių susirinkimo kompetencijos, sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo

2016 m. liepos 8 d.
3K-3-357-690/2016
Nuoroda

Dėl lėktuvo bilietų pardavėjo civilinės atsakomybės

2016 m. liepos 7 d.
3K-3-358-248/2016
Nuoroda

Dėl neturtinės žalos atlyginimo

2016 m. liepos 7 d.
3K-3-356-701/2016
Nuoroda

Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

2016 m. liepos 5 d.
3K-3-347-248/2016
Nuoroda

Dėl statybos leidimo išdavimo teisėtumo

2016 m. liepos 8 d.
3K-3-369-313/2016
Nuoroda

Dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčio pareigos apmokėti namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros, remonto ir kitas išlaidas, kai bendraturčio butas išnuomotas

2016 m. liepos 8 d.
e3K-3-354-313/2016
Nuoroda

Dėl terminuotos žemės nuomos sutarties nutraukimo nuomotojo reikalavimu, kai nuomininkas nesumoka žemės nuomos mokesčio

2016 m. liepos 8 d.
e3K-3-362-684/2016
Nuoroda

Dėl bankroto proceso administravimo išlaidų apmokėjimo iš lėšų, gautų pardavus hipoteka įkeistą turtą

2016 m. liepos 5 d.
3K-3-373-219/2016
Nuoroda

Dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindų

2016 m. liepos 8 d.
e3K-3-365-969/2016
Nuoroda

Dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo ir įrodinėjimo tvarkos, esant ginčui dėl paskolos sutarties, kuri turi būti sudaroma paprasta rašytine forma

2016 m. liepos 8 d.
e3K-3-365-969/2016
Nuoroda

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

2016 m. liepos 5 d.
3K-3-348-611/2016
Nuoroda

Dėl darbdavio atsakomybės už darbuotojo veiksmus

2016 m. liepos 7 d.
3K-3-343-701/2016
Nuoroda

Dėl banko garantijos

2016 m. liepos 5 d.
3K-3-352-219/2016
Nuoroda

Dėl daikto pardavėjo atsakomybės už parduoto daikto (buto) trūkumus

2016 m. liepos 7 d.
e3K-3-360-969/2016
Nuoroda

Dėl draudiko pareigos išmokėti draudimo išmoką, apdraustam asmeniui patyrus išlaidas už užsienio valstybės sveikatos priežiūros įstaigoje suteiktas gydymo paslaugas

2016 m. liepos 7 d.
3K-3-366-378/2016
Nuoroda

Dėl valstybinės žemės sklypų nuomos

2016 m. liepos 5 d.
3K-3-349-313/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga