2016 m. rugsėjo 26 d. – rugsėjo 30 d.

Akcininkas turi teisę inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą už laikotarpį, kuriuo jis dar nebuvo bendrovės akcininku.

 

Akcininkas kreipėsi į teismą prašydamas pradėti bendrovės ir jos vadovo veiklos tyrimą. Byloje kilo klausimas ar ieškovas (dabartinis bendrovės akcininkas) turi specialųjį teisnumą (lot. locus standi) inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą už laikotarpį, kai jis net  nebuvo bendrovės akcininku.

 

Nagrinėdamas bylą Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad įmonių veiklos tyrimas nėra priemonė, naudojama vien tik akcininkų naudai. Tai daugiau ar mažiau yra ir viešosios gerovės apsaugos priemonė, o tyrimo proceso tikslai – į ateitį nukreipti įmonės interesai – išsaugoti įmonės tęstinumą, ir būtent šis interesas įmonės tyrimo procese yra labiausiai saugotinas. Teismas išaiškino, kad įstatymų leidėjas teisę inicijuoti juridinio asmens tyrimą sieja ne su aplinkybe, kada akcininkas tapo bendrovės, kurios veiklą siekia ištirti, akcininku, o su aplinkybe, ar juridinio asmens veiklos tyrimas už teismo nuožiūra nustatytą laikotarpį padės išspręsti skirtingų interesų grupių bendrovėje konfliktą ir užtikrins skaidresnį veiklos tęstinumą. Taigi konstatavus teisinį pagrindą atlikti įmonės veiklos tyrimą, remdamasis konkrečiomis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teismas turi diskreciją nuspręsti, ar nagrinėjamoje byloje įmonės veiklos tyrimas apima iki ieškovui tampant akcininku įmonės direktoriaus atliktus veiksmus ir kuriuos iš jų, ar jie ir kurie iš jų nekelia rimtų abejonių dėl netinkamumo.

 

Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog nagrinėjamoje byloje neteisingai aiškinta teisė, nustatant, kad teisinis pagrindas atlikti bendrovės veiklos tyrimą yra tik laikotarpiu nuo ieškovo tapimo akcininku dienos iki teismo nutarties priėmimo, ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo.

 

Skaityti nutartį 2016 m. rugsėjo 26 d.Nr. 3K-3-412-415/2016 Nuoroda

 

Akcijų vertės padidėjimas per jų neteisėto valdymo laikotarpį, nesudaro pagrindo pripažinti, kad turtas (t. y. akcijos) iš esmės pasikeitė ir neišliko natūra. Atsižvelgiant į tai, akcijos gali būti išreikalautos iš neteisėto valdymo, net jeigu jų vertė neteisėto valdymo laikotarpiu padidėjo.

 

Du buvę Bendrovės akcininkai (ieškovai) kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiu Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sandorį ir grąžinti jiems priklausiusias Bendrovės akcijas iš neteisėto valdymo. Ieškovai nurodė, kad jiems priklausė 66 % visų Bendrovės akcijų, o likę 34 % priklausė kitam akcininkui. Atsakovas S. K. teigė, kad ieškovai bei trečiasis akcininkas pardavė jam visas savo turimas Bendrovės akcijas, todėl turėdamas 100 % Bendrovės akcijų jis jas pardavė atsakovui UAB „General Electric Solutions“. Ieškovų teigimu, jie akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių su atsakovu S. K. nesudarė, o jų parašai yra suklastoti. Atsakovai teigė, kad dėl Bendrovės akcijų vertės padidėjimo nėra galimybės išreikalauti akcijų, nes šis turtas iš esmės pasikeitė ir neišliko natūra.

 

Nagrinėdamas bylą Aukščiausiais Teismas pažymėjo, kad jeigu kilnojamasis daiktas atlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, ir įgijėjas to nežinojo ir neturėjo žinoti, tai savininkas turi teisę išreikalauti šį daiktą iš įgijėjo tik tuo atveju, kai daiktas yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdavęs jį valdyti, pamestas, arba iš kurio nors iš jų pagrobtas, arba kitaip be jų valios nustojo būti jų valdomas. Todėl ieškovams pareiškus reikalavimą dėl bendrovės akcijų išreikalavimo iš neteisėto valdymo, svarbu nustatyti ar ieškovai Bendrovės akcijas nustojo valdyti savo valia ar be savo valios, t. y. ar ieškovai iš tikrųjų sudarė pirkimo–pardavimo sutartį ir taip išreiškė savo valią perleisti Bendrovės akcijas.

 

Teismas, spręsdamas ar pirkimo pardavimo sutartis iš tikrųjų buvo sudaryta, šiuo atveju atsižvelgė į tai, kad byloje buvo pateikta tik akcijų pirkimo-pardavimo sutarties kopija, o ne originalas (todėl jos klastojimo fakto nebuvo įmanoma patikrinti ekspertize), taip pat į tai, kad atsakovo S. K. paaiškinimai dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir originalų neturėjimo buvo prieštaringi ir nenuoseklūs. Dėl nurodytų aplinkybių Teismas konstatavo, kad ginčo sutarties sudarymo faktas pagrįstai pripažintinas neįrodytu.

 

Teismas taip pat pažymėjo, kad akcijų vertės pasikeitimas nepakeičia šio turto esminių požymių – jo suteikiamų akcijų turėtojui teisių turinio. Dėl to ir akcijų vertės padidėjimas per jų neteisėto valdymo laikotarpį nesudaro pagrindo pripažinti, jog šis turtas neišliko natūra. Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria ieškovams grąžinta 66% visų Bendrovės akcijų.

 

Skaityti nutartį 2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3K-3-395-469/2016 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 13 bylų:

 

Dėl įrodymus, įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų

2016 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 3K-3-400-701/2016
Nuoroda

Dėl savivaldybės viešosios įstaigos vadovo atšaukimo iš pareigų

2016 m. rugsėjo 26 d.
Nr. e3K-3-384-684/2016
Nuoroda

Dėl civilinės bylos nutraukimo, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu 

2016 m. rugsėjo 29 d.
Nr. 3K-3-396-313/2016
Nuoroda

Dėl valstybės, kaip paveldėtojos, atsakomybės už palikėjo skolas  2016 m. rugsėjo 29 d.
Nr. 3K-3-403-684/2016
Nuoroda
Dėl asmens pirmenybės teisės pirkti žemės sklypą, kuriame yra jam priklausantys statiniai ir įrenginiai, bei šios pirmenybės teisės apsaugos  2016 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 3K-3-408-611/2016
Nuoroda
Dėl civilinio proceso kodekso 606 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo dėl nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančio 5 metų termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti taikymo iki 2011 m. spalio 1 d. išduotiems vykdomiesiems dokumentams  2016 m. rugsėjo 28 d.
Nr. e3K-3-421-415/2016
Nuoroda
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo tvarkos, statinio griovimo ir rekonstrukcijos  2016 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 3K-3-410-701/2016
Nuoroda
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo tvarkos, statinio griovimo ir rekonstrukcijos  2016 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 3K-3-409-690/2016
Nuoroda
Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių ir draudimo išmokos mokėjimo  2016 m. rugsėjo 29 d.
Nr. e3K-3-397-248/2016
Nuoroda
Dėl kardomosios priemonės – suėmimo teisėtumo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo bei galimybės paveldėti fizinio asmens teisę į neturtinės žalos atlyginimą  2016 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 3K-3-399-687/2016
Nuoroda
Dėl  tantjemų skyrimo valdybos nariams  2016 m. rugsėjo 30 d.
Nr. e3K-3-398-706/2016
Nuoroda
Dėl vienašalio sutarties nutraukimo ir netesybų  2016 m. rugsėjo 30 d.
Nr. e3K-3-414-706/2016
Nuoroda
Dėl materialiosios ir proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo, sprendžiant dėl sutartinės atsakomybės  2016 m. rugsėjo 26 d.
Nr. 3K-3-390-687/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga