2016 m. spalio 17 d. – spalio 21 d.

Jeigu šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta nuoroda į dokumentą, kuriame yra arbitražinė išlyga, tai laikoma arbitražiniu susitarimu, jeigu jis atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus.

 

UAB „Vilogus“ (tolaiu – Kreditorius), reikalavimo perleidimo sutartimi perėmęs reikalavimą iš UAB „Yglė“ (toliau – Rangovas), kreipėsi į teismą dėl NUKEM Technologies GmbH (toliau – Užsakovas) skolos už atliktus darbus priteisimo. Kreditorius nurodė, kad Rangovas atliko darbus, tačiau Užsakovas už juos atsiskaitė tik iš dalies. Rangovas ir Užsakovas nebuvo pasirašę rangos sutarties, tačiau buvo pasirašę Derybų dėl sutarties protokolą (toliau – Derybų protokolas). Pirmosios instancijos teismas paliko ieškinį nenagrinėtą, motyvuodamas tuo, kad tarp šalių pasirašytame Derybų protokole buvo numatyta, jog šalių sutartiniams santykiams taikomos Bendrosios sąlygos. Bendrosiose sąlygose buvo numatyta arbitražinė išlyga, taigi ginčas nagrinėtinas ne teisme, o arbitraže. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog rangos sutartis šalių nebuvo sudaryta raštu, o jos nesant, sandoris laikomas nesudarytu. Aplinkybė, kad Rangovas, nesant rašytinio sutartinio pagrindo, suteikė paslaugas – atliko dalį darbų, galimai buvusių jų derybų objektu, o Užsakovas už juos mokėjo, savaime nereiškia ir neįrodo, kad šalys susitarė dėl darbų atlikimo tik esant arbitražinei išlygai.

 

Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylą išaiškino, kad nors Derybų protokolas šalių nebuvo laikomas sutarties sudarymu, bet jame tiesiogiai nurodyta, kad, nusprendus sudaryti sutartį su Rangovu, Derybų protokolas taps sutarties dalimi. Taigi ginčo atveju aktualu, ar šalys nusprendė sudaryti sutartį. Teismo vertinimu, derybų proceso metu šalių surašyti dokumentai patvirtina jų siekį sukurti prievolinius teisinius santykius: (i) Rangovas pateikė Užsakovui pasiūlymą dėl darbų apimties ir kainos bei pasirašė Derybų protokolą, kuriame nustatyta, jog šalių sutartiniams santykiams taikomos Bendrosios sąlygos; (ii) Derybų protokolu sulygtų sąlygų pagrindu Užsakovas nusprendė sudaryti sutartį su Rangovu, todėl pateikė Rangovui užsakymą, kuriame aiškiai nurodė, kad šiam užsakymui yra taikomos Bendrosios sąlygos pagal Derybų protokolą; (iii) Rangovas po užsakymo gavimo teikdamas paslaugas nesiekė sudaryti kokios nors papildomos sutarties ir, kaip patvirtina veiksmų eiga, aiškiai suprato, jog šalių sutartiniai santykiai reguliuojami sąlygomis, kurios buvo aptartos Derybų protokole ir Bendrosiose sąlygose. Be to, Rangovas ne kartą Užsakovui adresuotuose dokumentuose, susijusiuose su šalių sutartiniais santykiais, rėmėsi Bendrosiomis sąlygomis, taip patvirtindamas jų galiojimą ir privalomumą.

 

Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog šalys išreiškė savo valią dėl jų tarpusavio santykių sureguliavimo, o sutarties forma nei Derybų protokole, nei kokiame kitame šalių sudarytame ar pasirašytame dokumente nėra nurodyta, t. y. nebuvo nustatyta jokių papildomų rašytinės formos reikalavimų. Atitinkamai darytina išvada, kad, šalims pasirašant Derybų protokolą, taip pat šalims toliau vykdant sutartį, yra pakankamas pagrindas konstatuoti šalių sutartinius santykius.

 

Nustačius, kad šalys pasirašė rašytinės formos Derybų  protokolą, kuriame įtvirtinta nuoroda į rašytinės formos Bendrąsias sąlygas, kuriose nustatyta arbitražinė išlyga, nėra pagrindo laikyti, jog nebuvo laikytasi rašytinės arbitražinio susitarimo formos. Todėl darytina išvada, kad šalys susitarė dėl arbitražinės išlygos, įtvirtintos Bendrosiose sąlygose, galiojimo. Atsižvelgiant į tai, Teismas paliko galioti pirmosios instancijos nutartį, kuria Kreditoriaus ieškinys paliktas nenagrinėtu.

 

Skaityti nutartį 2016 m. spalio 20 d. Nr. 3K-3-428-690/2016 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 8 bylas:

 

Dėl skolos priteisimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

2016 m. spalio 21 d.
Nr. 3K-3-416-469/2016
Nuoroda

Dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo jos vadovui laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo (nutartyje remiamasi jau anksčiau suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika šiuo klausimu, todėl nutartis papildomai neaptariama)

2016 m. spalio 21 d.
Nr. 3K-3-327-706/2016
Nuoroda

Dėl restitucijos taikymo, pripažinus sandorius negaliojančiais, aiškinimo ir taikymo

2016 m. spalio 21 d.
Nr. 3K-3-429-219/2016
Nuoroda

Dėl draudimo išmokos priteisimo ir nesąžiningų draudimo sutarties sąlygų  2016 m. spalio 21 d.
Nr. 3K-3-424-701/2016
Nuoroda
Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo  2016 m. spalio 20 d.
Nr. e3K-3-431-701/2016
Nuoroda
Dėl jurisdikcijos taisyklių tėvų pareigų ir išlaikymo bylose  2016 m. spalio 20 d.
Nr. e3K-3-426-969/2016
Nuoroda
Dėl proceso teisės normų reglamentuojančių vaiko teisę būti išklausytam teisme  2016 m. spalio 20 d.
Nr. 3K-3-420-378/2016
Nuoroda
Dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo supaprastinta tvarka  2016 m. spalio 20 d.
Nr. e3K-3-418-695/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga