2016 m. lapkričio 7 d. – lapkričio 11 d.

Jeigu kooperatinės bendrovės narys miršta, įpėdinis, paveldėjęs mirusio nario pajų, ar bendrosios jungtinės nuosavybės (pajaus) dalyvis automatiškai netampa tos bendrovės nariu.

 

Ieškovė ir jos sutuoktinis bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė Kooperatinės statybos bendrovės (toliau – KSB) pajus. Sutuoktiniui mirus, Ieškovė paveldėjo 1/2 dalį jos sutuoktiniui priklausančio pajaus ir kreipėsi į KSB, prašydama priimti ją į narius, t. y. sutuoktinio narystę pakeisti jos naryste. KSB visuotinio narių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta atsisakyti ją priimti į KSB narius, nes ši bendrovė ruošiama likviduoti. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama šį KSB nutarimą panaikinti.


Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad kooperatinė bendrovė yra originali verslo organizavimo forma, grindžiama tiek kapitalu (pajaus įnašu), tiek ir naryste (aktyviu dalyvavimu valdymo procese, dalyvavimu apyvartoje ir pan.). Taigi dalyvavimas kooperatinėje bendrovėje iš esmės skiriasi nuo dalyvavimo akcinėje bendrovėje. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo atveju KSB įstatų normų turinys sudaro pagrindą teigti, kad kooperatinės bendrovės pajaus savininkas arba mirusio nario įpėdinis / sutuoktinis gali tapti kooperatinės bendrovės nariu tik pateikęs prašymą dėl jo įrašymo į narius ir kooperatinės bendrovės organams priėmus sprendimą tenkinti šį prašymą. Nei KSB įstatuose, nei įstatyme nenurodyta, kokiu pagrindu asmens, prašančio priimti jį į kooperatinės bendrovės narius, prašymas dėl narystės suteikimo gali būti atmestas. Tai suponuoja išvadą, kad teisė priimti į kooperatinės bendrovės narius yra šios bendrovės organų prerogatyva. Todėl, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, kuriuo pajus yra valdomas nuosavybės teise (bendrosios jungtinės nuosavybės teise ar nuosavybės teise, paveldėjus turtą), asmens, siekiančio tapti kooperatinės bendrovės nariu, prašymo išsprendimas priklauso nuo kooperatinės bendrovės organų valios priimti ar nepriimti šį asmenį į kooperatinės bendrovės narius. Taigi, jeigu kooperatinės bendrovės narys miršta, įpėdinis, paveldėjęs mirusio nario pajų, ar bendrosios jungtinės nuosavybės (pajaus) dalyvis automatiškai netampa tos bendrovės nariu, o siekdamas juo tapti, privalo atlikti tam tikrus papildomus veiksmus, nurodytus kooperatinės bendrovės įstatuose.


Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad Ieškovė, būdama pajaus dalies savininkė ir mirusio kooperatinės bendrovės nario įpėdinė, paveldėjo turtines teises, susijusias su pajaus valdymu, bet ne asmeninę neturtinę teisę (dalyvauti kooperatinės bendrovės valdyme), susijusią su palikėjo asmeniu. Ieškovės teisė į atitinkamą dalį kooperatinės bendrovės turto nepaneigiama – jos turtinės teisės po sutuoktinio mirties iš esmės nesumažėjo, nes ji turi teisę į visa tai, kas buvo sukurta iki jos sutuoktinio išbraukimo iš kooperatinės bendrovės narių, atsižvelgiant į jos pajaus ir paveldėto pajaus dalies dydį.

 

Skaityti nutartį 2016 m. lapkričio 10 d. Nr. 3K-3-464-611/2016 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 7 bylas:

 

Dėl statybos teisėtumo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo

2016 m. lapkričio 10 d.
Nr. e3K-3-460-687/2016
Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

2016 m. lapkričio 9 d.
Nr. e3K-3-263-701/2016
Nuoroda

Dėl draudimo bendrovės teisės nemokėti draudimo išmokos (susigrąžinti sumokėtą) paaiškėjus draudėjo neteisėtiems veiksmams siekiant gauti didesnę draudimo išmoką

2016 m. lapkričio 10 d.
Nr. e3K-3-459-313/2016
Nuoroda

Dėl bendraturčių teisių, įgyvendinant bendrosios nuosavybės teisę

2016 m. lapkričio 10 d.
Nr. 3K-3-462-248/2016
Nuoroda

Dėl bendraturčių teisių ir pareigų naudojantis bendrąja daline nuosavybe

2016 m. lapkričio 10 d.
Nr. e3K-3-463-421/2016
Nuoroda

Dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir nepagrįsto praturtėjimo

2016 m. lapkričio 10 d.
Nr. 3K-3-455-916/2016
Nuoroda

Dėl reikalavimų tiekėjams konkurso sąlygose nustatymo ir draudimo riboti jų konkurenciją

2016 m. lapkričio 10 d.
Nr. e3K-3-456-469/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga