2016 m. spalio 31 d. – lapkričio 04 d.

Jei dėl įmonės vadovo įgaliojimų viršijimo bendrovei atsiranda žala, vadovas negali išvengti žalos atlyginimo remdamasis verslo sprendimų priėmimo taisykle (business judgement rule). Tačiau tokiu atveju taip pat privaloma įrodyti, kad vadovas galėjo pagrįstai iš anksto numatyti būsimą žalą.

 

Ieškovė UAB „Mitnija“ (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą reikalaudama iš buvusio Bendrovės vadovo A. G. (toliau – Vadovas) teisių perėmėjų žalos, padarytos netinkamai valdant Bendrovę, atlyginimo. Byloje buvo tiriama visa eilė Vadovo veiklos epizodų, vienas iš kurių buvo tai, kad 2008 m. vadovas, negavęs valdybos pritarimo ir viršydamas Bendrovės biudžete numatytą sumą, sudarė sandorį dėl 10 naujų sunkvežimių DAF įsigijimo. Bendrovė nurodė, kad sunkvežimiai įsigyti neturint šiam sandoriui valdybos pritarimo, sudarant sandorį buvo viršyta Bendrovės investicijoms į naujus automobilius nustatyta suma, be to, Bendrovei šie automobiliai buvo nereikalingi. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė be kitų byloje pareikštų reikalavimų prašė atlyginti 1‘150 201,20 EUR dydžio nuostolius, apskaičiuotus iš Bendrovės patirtų išlaidų (įsigijimo kaštų) atėmus Bendrovės gautą naudą vėliau pardavus įgytus sunkvežimius. Teismas šio Bendrovės reikalavimo nepatenkino.


Aukščiausiasis Teismas sutiko su tuo, kad jei dėl įmonės vadovo įgaliojimų viršijimo atsirado žala, vadovas negali išvengti jos atlyginimo remdamasis verslo sprendimų priėmimo taisykle, nes įgaliojimų viršijimas savaime yra neteisėtas veiksmas, nebent būtinumą viršyti įgaliojimus pagrįstų specifinės aplinkybės, sudarančios būtinojo reikalingumo komerciniuose santykiuose pagrindą. Bendrovės vadovo veiksmų neteisėtumas dėl automobilių DAF įsigijimo jau buvo konstatuotas byloje, tačiau nebuvo nustatytas žalos Bendrovei padarymo faktas. Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad Bendrovė skaičiavo žalą dėl automobilių DAF sandorio, įrodinėdama šio sandorio žalingas pasekmes, atsiradusias praėjus keleriems metams nuo sandorio sudarymo (pardavus sunkvežimius). Tuo tarpu pagal įstatymą atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Taigi Bendrovei gali būti atlyginami tik nuostoliai, kurie susiję priežastiniu ryšiu su neteisėtais bendrovės vadovo veiksmais, tapusiais nuostolius nulėmusiu rezultatu.


Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad tai, jog šiuo atveju Bendrovės negauta ekonominė nauda iš automobilių DAF sandorio, tapatinama su žalos dydžiu, nebuvo žinoma pagal buvusius duomenis tuo metu, kai buvo sudarytas sandoris, iš esmės reiškia, kad sandorio sudarymo metu vadovas negalėjo pagrįstai iš anksto numatyti šio sandorio žalingumo, ypač atsižvelgiant į UAB „Mitnija“ verslo ir pajamų spartų augimą iki 2008 m. Sumažėjęs veiklos mastas po 2008 m. lėmė šio sandorio ekonominį nenaudingumą. Byloje atlikta teismo ekspertizė nepaneigė, kad šis sandoris būtų atsipirkęs (ekonomiškai naudingas) Bendrovei, jei verslo mastas ir pajamos nebūtų daug kartų sumažėję po 2008 m. ištikusios visą šalį ekonominės krizės, kuri ypač sumažino statybų verslo sektoriaus veiklos mastą. Dėl to pasikeitusios rinkos sąlygos, dėl kurių drastiškai sumažėjo UAB „Mitnija“ veiklos mastas ir pajamos, kurių sumažėjimo masto vadovas negalėjo numatyti priimdamas sprendimą pirkti krovininius automobilius DAF, lėmė šio sandorio ekonominį nenaudingumą.


Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog Bendrovės vadovo civilinės atsakomybės vienos iš būtinųjų sąlygų – priežastinio žalos ir neteisėtų veiksmų ryšio – nebuvimas reiškia civilinės atsakomybės taikymo negalimumą krovininių automobilių DAF sandorio epizodo kontekste.

 

Skaityti nutartį  2016 m. lapkričio 4 d. Nr. 3K-3-452-415/2016  Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 7 bylas:

 

Dėl nuomininko ir subnuomininko atsakomybės už žalą, padarytą nepagrįstai reiškiant prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

2016 m. spalio 31 d.
Nr. e3K-3-449-684/2016
Nuoroda

Dėl tiekėjų atitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams vertinimo ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos viešųjų pirkimų procedūrose

2016 m. lapkričio 4 d.
Nr. 3K-3-450-690/2016
Nuoroda

Dėl paveldėjimo dalių padidėjimo, vienam iš įpėdinių pagal testamentą mirus anksčiau

2016 m. lapkričio 4 d.
Nr. e3K-3-451-421/2016
Nuoroda

Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

2016 m. lapkričio 4 d.
Nr. 3K-3-447-611/2016
Nuoroda

Dėl prejudicinės teismo sprendimo galios, civilinės bylos sustabdymo ir įrodymų vertinimo

2016 m. lapkričio 4 d.
Nr. 3K-3-448-415/2016
Nuoroda

Dėl valstybės atsakomybės už palikėjo skolas 

2016 m. lapkričio 4 d.
Nr. 3K-3-446-687/2016
Nuoroda

Dėl jurisdikciją ir valstybės imunitetą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo

2016 m. spalio 31 d.
Nr. e3K-3-461-684/2016
Nuoroda

Dėl materialiosios ir proceso teisės normų, reglamentuojančių taikos sutarties patvirtinimą, aiškinimo bei taikymo.

2016 m. lapkričio 2 d.
Nr. e3K-3-500-690/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga