2016 m. gruodžio 05 d. – gruodžio 09 d.

Nukentėjusio asmens bendro pobūdžio pareigos būti atidžiam pažeidimas negali panaikinti neteisėtų žalą padariusio asmens veiksmų ir kaltės fakto, tačiau turi įtakos sprendžiant dėl jo atsakomybės dydžio.
 
Bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti UAB Audito ir turto vertinimo biuro (toliau – Turto vertintoja) parengtą Banko skolininko nekilnojamojo turto – žemės sklypo (toliau – Turtas) – vertinimo ataskaitą neteisinga ir priteisti solidariai iš Turto vertintojos ir draudimo bendrovės 133 787,34 EUR nuostolių. Bankas nurodė, kad, pradėjus priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko įkeisto Turto, paaiškėjo, jog Turto vertintojos parengtoje Turto vertinimo ataskaitoje nurodyta Turto rinkos ir likvidacinė vertė neatitinka tikrovės. Pagal vėliau atliktą Banko turto vertinimo skyriaus išvadą, Turto rinkos ir likvidacinė vertė yra keliasdešimt kartų mažesnė, nei buvo nurodyta Turto vertintojos parengtoje Turto vertinimo ataskaitoje. Remdamasis neteisinga Turto vertinimo ataskaita, Bankas suteikė skolininkui 136 121,41 EUR  paskolą, iš šios negrąžinta 133 787,34 EUR. Bankas nurodė, kad negali atgauti šios sumos iš Skolininko dėl Turto vertintojos kaltės.
 
 
Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą konstatavo, kad nagrinėjamos bylos atveju Turto vertintojos parengta Turto vertinimo ataskaita nepateko į Banko Turto vertinimo skyriaus privalomai vertinamų dokumentų grupę, nes skolininkui Banko suteikiamas kreditas neviršijo nustatyto kredito dydžio, kada privalomas turto vertinimo ataskaitų tikrinimas. Tarp Banko ir Turto vertintojos buvo sudaryta bendradarbiavimo sutartis. Tačiau, prieš išduodant kreditą skolininkui, Banko turto vertinimo skyrius buvo parengęs ataskaitą Banko valdybos nariui apie tai, kad Turto vertintoja, atlikdama turto vertinimą 9 turto vertinimo objektuose,  jau buvo neteisingai nustačiusi turto rinkos (likvidacinę) vertę. Atsižvelgiant į tai, Banko turto vertinimo skyrius pasiūlė nebepriimti Turto vertintojos atliktų turto vertinimo ataskaitų bei nutraukti bendradarbiavimo sutartį. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog sudarydamas sutartį Bankas jau turėjo informaciją apie Turto vertintojos netinkamai atliekamus turto vertinimus, todėl vadovaudamasis jos vertinimo ataskaitoje nustatyta vertinamo Turto verte ir jos nepatikrinęs, veikė aplaidžiai ir itin nerūpestingai. Neatlikęs tokių veiksmų, pats Bankas atsakingas už jam kilusias neigiamas pasekmes (negalėjimo iš įkeisto Turto vertės patenkinti savo reikalavimo). Kadangi Banko neveikimas lėmė žalos atsiradimą, teismas taikė CK 6.253 straipsnio 1 dalį ir atleido Turto vertintoją nuo civilinės atsakomybės. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad Bankas, siekdamas sumažinti skolą, nesiėmė aktyvių veiksmų jai išieškoti iš paties Skolininko.
 
 
Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas Banko kasacinį skundą, pripažino pagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad Bankas, turėdamas duomenų apie Turto vertintojos klaidingai nustatomą turto vertę ir apsisprendęs nutraukti su ja bendradarbiavimą, bet nepatikrindamas pateiktos Turto vertinimo ataskaitos dėl kredito suteikimo, veikė aplaidžiai ir nerūpestingai, taip pažeisdamas bendro pobūdžio pareigą būti atidžiam ir rūpestingam. Tačiau kartu Teismas nurodė, jog kadangi Turto vertintoja veikė neteisėtai ir dėl kaltų jos veiksmų atsirado žalos, o jai, kaip atestuotam ir sutartimi įsipareigojusiam savo srities profesionalui, taip pat taikytini didesni ir griežtesni reikalavimai, tai šiuo atveju Turto vertintoja negali būti visa apimtimi atleista nuo civilinės atsakomybės net ir nustačius Banko neatidumą, aplaidumą. Banko bendro pobūdžio pareigos būti atidžiam pažeidimas šiuo atveju negali panaikinti neteisėtų Turto vertintojos veiksmų ir kaltės fakto, tačiau turi įtakos sprendžiant dėl atsakomybės dydžio.  Esant žalos padariusio asmens kaltei ir nukentėjusio asmens bendro pobūdžio pareigos būti atidžiam pažeidimui, šių veiksmų vertinimas kaip lygiareikšmių prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Dėl to Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad šiuo atveju nustatyti neteisėti Banko veiksmai sudaro pagrindą ne visiškai, o tik iš dalies atleisti Turto vertintoją nuo atsakomybės.
 
 
Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Tesimas grąžino bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, turi įvertinti kiekvienos šalies, tiek nukentėjusio asmens, tiek ir padariusio žalos, santykį su atsiradusia žala ir spręsti dėl priteistinos žalos dalies atlyginimo.
 
Skaityti nutartį 2016 m. gruodžio 9 d.. Civilinė byla Nr. 3K-3-507-611/2016 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 13 bylų:

 

Dėl teisės į atlyginimą už rašytinėje statybos rangos sutartyje nenurodytus darbus įrodinėjimo ir dėl rangovo atsakomybės praleidus sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą.

2016 m. gruodžio 9 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-508-313/2016

Nuoroda

Dėl dienpinigių ir darbo užmokesčio priteisimo.

2016 m. gruodžio 9 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-501-701/2016

Nuoroda

Dėl asmens, turinčio sodininkų bendrijoje namų valdos žemės sklypą, turtinių prievolių už sodininkų bendrijos teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų išlaikymą.

2016 m. gruodžio 9 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-499-706/2016

Nuoroda

Dėl transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir sumokėtos kainos už transporto priemonę priteisimo.

2016 m. gruodžio 9 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-505-686/2016

Nuoroda

Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendro sutuoktinių turto padalijimo.

2016 m. gruodžio 8 d.

  Civilinė byla Nr. 3K-3-502-916/2016

Nuoroda

Dėl  advokato teisės naudoti jo kontoros pavadinime užsienio advokatų kontoros pavadinimą ar jo dalį.

2016 m.  gruodžio 8 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-503-469/2016

Nuoroda

Dėl daiktų kvalifikavimo kaip priklausinių, teisinio priklausinių likimo perleidus nuosavybės teise į pagrindinį daiktą.

2016 m. gruodžio 8 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-506-219/2016

Nuoroda

Dėl  individualioms darbo sutartims taikytinos teisės, darbuotojo atleidimo iš darbo per išbandymo terminą.

2016 m. gruodžio 7 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-484-701/2016

Nuoroda

Dėl tiekėjų pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūrų dėl rimto profesinio pažeidimo ir tiekėjų rėmimosi trečiųjų asmenų pajėgumais.

2016 m. gruodžio 9 d

Civilinė byla Nr. e3K-3-515-690/2016

Nuoroda

Dėl įvykdytų viešojo pirkimo sutarčių dėl paslaugų teikimo pripažinimo negaliojančiomis ir alternatyviųjų sankcijų.

2016 m. gruodžio 8 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-509-248/2016

Nuoroda

Dėl viešosios informacijos ir jos rengėjo sampratos, leidėjo pareigos platinti jo atgamintą kūrinį bei įrodinėjimo naštos paskirstymo.

2016 m. gruodžio 6 d.

   Civilinė byla Nr. e3K-3-497-611/2016

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių skolininko turto dalies, turimos bendrosios nuosavybės teise, nustatymo, aiškinimo ir taikymo.

2016 m. lapkričio 9 d.

Civilinė byla Nr.e3K-3-504-421/2016 

Nuoroda

Dėl terminuotos žemės nuomos sutarties, kurioje įtvirtinta vienašališka nuomininko teisė nutraukti sutartį prieš terminą, o nuomotojui tokia teisė nesuteikta, vertinimo.

2016 m. gruodžio 5 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-476-469/2016

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga