2016 m. gruodžio 27 d. – gruodžio 30 d.

Cesija (reikalavimo perleidimas) yra viena iš faktoringo teisinių santykių sudėtinių dalių – finansuotojas, faktoringo sutarties pagrindu perėmęs reikalavimo teisę į skolininką, iš esmės tampa naujuoju skolininko kreditoriumi. 
 
 
Byloje Aukščiausiasis Teismas sprendė dėl teisės normų, reglamentuojančių faktoringo institutą, ir jo santykio su reikalavimo perleidimo (cesijos) institutu bei arbitražinių susitarimų galiojimo klausimą, perleidus reikalavimą faktoringo sutartimi.
Bankrutavusi akcinė bendrovė Ūkio bankas (toliau – Bankas) teismo prašė priteisti iš „Alumina d. o. o Zvornik“ (toliau – Alumina) 3 073 731 Eur skolos, 6 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nurodydamas, kad jo reikalavimas kyla iš BAB „Kauno tiekimas“ išrašytų sąskaitų faktūrų, į kurias reikalavimo teisė ieškovei buvo perleista pagal sudarytą Faktoringo sutartį (toliau – Faktoringo sutartis). Bankas nurodė, kad vadovaudamasi BAB „Kauno tiekimas“ prašymais finansuoti Aluminai išrašytas sąskaitas faktūras, sumokėjo Faktoringo sutartyje nurodytas faktoringo išmokas (90 procentų perimamo reikalavimo sumos) ir perėmė reikalavimo teisę į 3 073 731 Eur sumą, mokėtiną pagal sąskaitas. Sąskaitose yra žyma, kad reikalavimo teisė į mokėjimus yra perleista Bankui ir sąskaitos turi būti apmokamos tiesiogiai Bankui. Alumina buvo informuota ir sutiko su tuo, kad sąskaitas privalo apmokėti tiesiogiai Bankui sąskaitose nurodytais terminais, tačiau to nepadarė.
Alumina prašė teismo palikti ieškinį nenagrinėtą arba atmesti. Alumina nurodė, kad pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose tarp Alumina ir BAB „Kauno tiekimas“, kurių pagrindu buvo išrašytos faktorizuotos sąskaitos, šalys numatė arbitražinę išlygą. Šiuo atveju arbitražinė išlyga saisto ir Banką, todėl ginčas negali būti nagrinėjimas teisme. Atitinkamai byloje kilo ginčas dėl to, koks šiuo atveju yra santykis tarp faktoringo ir cesijos (reikalavimo perleidimo) institutų, taip pat dėl to, koks yra Banko reikalavimo Alumina pagrindas – sąskaitos ar sutartis.
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad įstatyme įtvirtinta faktoringo koncepcija bei tokių sandorių praktinė esmė yra kelių sąlyginai savarankiškų teisinių santykių visuma. Tarp finansuotojo ir kliento (kreditoriaus) susiklostančio teisinio santykio esmė ir paskirtis – finansuotojui investuoti ir gauti pelną; klientui – operatyviai gauti apyvartinių lėšų, taip pat kontroliuoti riziką, kad jo paties klientas neatsiskaitys ar atsiskaitys pavėluotai, ir kt. Santykiai, susiklostantys tarp finansuotojo (šiuo atveju – Banko) ir kliento (šiuo atveju – BAB „Kauno tiekimas“), yra vidinis faktoringo elementas. Tuo tarpu tarp finansuotojo, kuris, faktoringo sutartimi klientui perleidus, o finansuotojui perėmus reikalavimo teisę į skolininką (šiuo atveju – Aluminą), iš esmės tampa naujuoju skolininko kreditoriumi, ir skolininko susiklostančių teisinių santykių esmė neabejotinai reiškia, kad įvyksta cesija (reikalavimo perleidimas). Santykiai tarp finansuotojo ir skolininko yra išorinis faktoringo elementas ir yra tiesioginė vidinio faktoringo elemento sukeliama teisinė pasekmė.
Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad nors PVM sąskaita faktūra patvirtina finansuotojo reikalavimą, tačiau sprendžiant klausimą, kokios teisės perduotos faktoringo sutartimi, reikia vertinti ne tai, koks dokumentas teisės buvimą patvirtina, o kokiu pagrindu atitinkama teisė atsirado. Taigi, reikalavimo teisė į skolininką atsiranda ne iš sąskaitos faktūros, o iš jo su kreditoriumi sudarytos sutarties.
Teismas šios bylos kontekste pažymėjo, kad arbitražinis susitarimas yra aptarnaujanti teisė – nuo reikalavimo teisės neatsiejama jos gynybos būdo išraiška. Perleidžiamos ir perimamos reikalavimo teisės vertė yra tiesiogiai susijusi su galimybe gauti prievolės įvykdymą, o šiai galimybei savo ruožtu tiesioginę įtaką daro galimybė įgyvendinti pagrindinės sutarties šalių sudaryto arbitražinio susitarimo nuostatas. Jeigu naujasis kreditorius (finansuotojas) negalėtų gauti reikalavimo įvykdymo tokiu pačiu būdu, kokiu pirminis kreditorius, atitinkamai didėtų tokio kreditoriaus rizika, galėtų blogėti ir kliento skolininkų padėtis, nes, kilus skolininko ginčui su finansuotoju, jis būtų priverstas savo teises ginti kitokiu būdu, nei susitarė sutartyje su pirminiu kreditoriumi. Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad pradinio kreditoriaus ir skolininko sudarytas arbitražinis susitarimas faktoringo sutartimi gali būti perduodamas.
Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta aukščiau, Tesimas išaiškino, kad nustačius, kurios sąskaitos buvo išrašytos pagal kurias sutartis, tolesnis teismo tarptautinės jurisdikcijos vertinimas turi būti atliekamas priklausomai nuo to, ar atitinkamoje sutartyje yra nustatyta arbitražinė išlyga. Nustatęs, kad atitinkamoje sutartyje yra arbitražinė išlyga, teismas turi vertinti, ar jos pagrindu egzistuoja pareiga nukreipti šalis į arbitražą. Nustatęs, kad atitinkamoje sutartyje nėra nustatyta arbitražinės išlygos arba ji egzistuoja, bet jos pagrindu nukreipti šalis į arbitražą nėra teisinio pagrindo, teismas turi spręsti dėl Lietuvos Respublikos teismų tarptautinės jurisdikcijos.
 
 
Skaityti nutartį 2016 m. gruodžio 29 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-551-915/2016 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 26 bylas:

 

Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Kasacinis procesas nutrauktas.

2016 m. gruodžio 28 d.

  Civilinė byla Nr. 3K-3-571-378/2016

Nuoroda

Dėl užsienio tiekėjų atitikties reikalavimų turėti teisę verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-546-469/2016

Nuoroda

Dėl  įrodymų tyrimo ir vertinimo, sprendžiant dėl gydytojų civilinės atsakomybės sąlygų, neturtinės žalos atlyginimo.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-560-686/2016

Nuoroda

Dėl servituto pasibaigimo.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-542-611/2016

Nuoroda

Dėl bankroto administratoriaus civilinės deliktinės atsakomybės už žalą, atsiradusią nevykdant pareigos perimti bankrutuojančios įmonės turtą

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-576-687/2016

Nuoroda

Dėl atsakovo narystės sodininkų bendrijoje, nesant jo valią tapti nariu patvirtinančių dokumentų; atsakovo, kaip sodininkų sklypų savininko, bet ne sodininkų bendrijos nario, prievolės mokėti bendrijos nustatytą ne bendrijos nario mokestį.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-559-690/2016

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių restruktūrizuojamos įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimą ir restruktūrizavimo bylos proceso atnaujinimą.

2016 m. gruodžio 28 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-552-686/2016

Nuoroda

Dėl  daugiabučio namo patalpų savininko pareigos apmokėti už bendro naudojimo patalpoms tiekiamą šilumos energiją.

2016 m. gruodžio 28 d.

   Civilinė byla Nr. 3K-3-553-421/2016

Nuoroda

Dėl sutarties nutraukimo.

2016 m. gruodžio 28 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-545-684/2016

Nuoroda

Dėl samdančio darbuotojus asmens civilinės atsakomybės už jo darbuotojo kaltais veiksmais padarytą žalą, (ne)pažeistos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

2016 m. gruodžio 28 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-568-611/2016

Nuoroda

Dėl mokėjimo nurodymų priėmimo, turto arešto, prejudicinių faktų.

2016 m. gruodžio 28 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-555-706/2016

Nuoroda

Dėl teisės lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti nuomojamą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą, pasibaigus Lietuvos Respublikos Butų privatizavimo įstatymo galiojimui

2016 m. gruodžio 28 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-566-695/2016

Nuoroda

Dėl nesusituokusių asmenų šiems gyvenant ir kartu tvarkant ūkį, abiejų naudotomis iš bendro ūkio gautomis ir asmeninėmis lėšomis sukurto bendro turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe.

2016 m. gruodžio 28 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-543-695/2016

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių jurisdikcijos taisykles tėvų pareigų ir išlaikymo bylose

2016 m. gruodžio 29 d.

     Civilinė byla Nr. 3K-7-443-969/2016

Nuoroda

Dėl  reikalavimų dėl viešojo pirkimo objekto nustatymo.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-577-415/2016

Nuoroda

Dėl teisės palūkanų išieškojimo ne ginčo tvarka, notarui atliekant vykdomąjį įrašą pagal hipotekos sandorį.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-548-248/2016

Nuoroda

Dėl įrodymų vertinimo taisyklių bei atsiskaitymo nutraukus rangos sutartį

2016 m. gruodžio 29 d.

  Civilinė byla Nr. 3K-3-561-378/2016

Nuoroda

Dėl rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties nuostatų sąlygų pripažįstant įvykį draudžiamuoju, ieškinio senaties termino nukentėjusio asmens draudikui.

2016 m. gruodžio 29 d.

 Civilinė byla Nr. 3K-3-547-969/2016

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių savivaldybės pareigų tinkamą vykdymą, kai sprendžiamas būsto pritaikymo neįgaliojo asmens poreikiams klausimas

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-540-916/2016

Nuoroda

Dėl teisės normų, reguliuojančių ieškinio senaties termino skaičiavimą ir ieškinio senaties taikymą draudimo santykiuose

2016 m. gruodžio 28 d.

           Civilinė byla Nr. e3K-3-536-248/2016

Nuoroda

Dėl sodininkų bendrijoje žemės sklypą įsigijusių asmenų prievolės sumokėti sodininkų bendrijai vienkartinį mokestį, bendrijai nepateikiant tokio mokesčio apskaičiavimo, nenurodant konkrečių paslaugų, teikiamų už mokestį.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-554-378/2016

Nuoroda

Dėl servituto panaikinimo, servituto turinio nustatymo.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-565-415/2016

Nuoroda

Sprendžiama, ar Europos Sąjungos Tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje taikytinas iki jo įsigaliojimo priimtiems teismo sprendimams pripažinti ir leisti vykdyti.

2016 m. gruodžio 30 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-563-916/2016

Nuoroda

Dėl vieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe esančio nekilnojamojo turto pripažinimo bendrąja jungtine nuosavybe bei sutuoktinių bendro turto padalijimo būdo.

2016 m. gruodžio 30 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-594-687/2016

Nuoroda

Dėl žemės nuomos mokesčio dydžio nustatymo, savivaldybės tarybos norminio pobūdžio teisės akto, kuriuo nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai.

2016 m. gruodžio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-541-701/2016

Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės įgijimo.

2016 m. gruodžio 28 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-558-611/2016

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga