2017 m. kovo 6 d. – kovo 10 d.

Jei vežėjas, gabendamas maisto produktų krovinį, nesilaiko siuntėjo CMR važtaraštyje nustatyto krovinio temperatūros režimo, tai savaime nereiškia, kad Vežėjas iš esmės pažeidė krovinio vežimo sutartį. Esminiam sutarties pažeidimui konstatuoti būtina nustatyti, kad Vežėjas nesilaikė gamintojo nustatytos maisto produktų laikymo temperatūros (kuri gali skirtis nuo CMR važtaraštyje nustatytos) arba pateikti įrodymus, jog dėl CMR važtaraštyje numatyto temperatūros režimo nesilaikymo krovinys tapo nebetinkamas vartoti.
 
Ieškovė UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ (toliau – Siuntėjas) sudarė sutartį su atsakove UAB „Longlita“ (toliau – Vežėjas) dėl surimio ir žuvies produktų krovinio nugabenimo iš Lietuvos į Graikiją. Vežėjus krovinį atgabenus į paskirties vietą, buvo nustatyta, kad krovinio temperatūra neatitinka nurodytos važtaraštyje (+ 8 °C vietoj privalomos pagal važtaraštį 0 – + 4 °C). Be to, Vežėjas kartu su maisto produktais gabeno automobilių akumuliatorius. Dėl to, kad buvo neužtikrinta reikiama temperatūra ir kartu su maisto produktais buvo gabentas pavojingų ne maisto prekių krovinys, gavėja atsisakė priimti Siuntėjo krovinį ir krovinys buvo sunaikintas. Dėl to Siuntėjas prašė teismo priteisti iš Vežėjo 6386,33 EUR nuostolių atlyginimo bei procesines palūkanas. Priešieškiniu vežėjas prašė priteisti iš Siuntėjo 6610,73 EUR skolos už krovinių vežimo paslaugas, kompensaciją bei palūkanas.
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad Vežėjo gabenti akumuliatoriai priskirtini pavojingiems kroviniams, kurių gabenimą reglamentuoja  Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR). ADR neįtvirtina draudimo vežti maisto produktus kartu su akumuliatoriais ir nereglamentuoja specialių atsargumo priemonių, kurių reikia imtis vežant maisto produktus kartu su akumuliatoriais, be to, akumuliatorių transportavimo dokumentuose nurodyta, kad jie supakuoti pagal pavojingų gaminių pakavimo instrukciją P801, ir teismai nenustatė tai paneigiančių faktų.
Maisto produktų gabenimui taikytinas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) dėl maisto produktų higienos Nr. 852/2004, kuriame nurodyta, kad pervežimo priemonių talpyklos ir (ar) konteineriai turi būti naudojami tik maisto produktams pervežti, jeigu dėl kitų dalykų pervežimo kyla taršos grėsmė; jeigu maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitiems dalykams pervežti arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, jie turi būti efektyviai atskiriami vieni nuo kitų. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas 852/2004 neįtvirtina absoliutaus draudimo vežti maisto produktų su kitais dalykais, be to, byloje nėra duomenų, kad krovinys buvo užterštas dėl kartu vežtų akumuliatorių, nėra pagrindo konstatuoti, kad Vežėjas, maisto produktus ir akumuliatorius gabendamas ta pačia transporto priemone, pažeidė sutartį.
Dėl per aukštos krovinio temperatūros – Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nors CMR konvencija įtvirtina vežėjo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją, kurią paneigti turi vežėjas, tačiau krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo faktus turi įrodyti siuntėjas. Šiuo atveju Siuntėjas teigė, kad Vežėjas nesilaikė CMR važtaraštyje nustatyto krovinio temperatūros režimo. Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad atitinkamos Lietuvos higienos normos ir sveikatos apsaugos ministro įsakymai nustato, kad maisto produktai turi būti gabenami gamintojo nurodytoje temperatūroje. Byloje nustatyta, kad Vežėjas nesilaikė CMR važtaraštyje nurodyto temperatūros režimo, tačiau teismai nevertino, ar CMR važtaraštyje nurodyta temperatūra atitinka maisto produktų gamintojo nustatytą temperatūrą, kurioje jie išlieka saugūs visą tinkamumo vartoti terminą. Jeigu nuo gamintojo nustatytos temperatūros nebuvo nukrypta, tada Siuntėjui tenka pareiga pateikti įrodymus, kad nuokrypis nuo CMR nurodytos temperatūros, įvertinant tokio nuokrypio dydį ir trukmę, yra toks, kad maisto produktai kelia riziką sveikatai ir dėl šių pažeidimų yra nebetinkami naudoti (sugedo).
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, kad teismai netyrė, ar CMR važtaraštyje nurodyta temperatūra atitinka gamintojo nustatytą temperatūrą, kurioje maisto produktai išlieka saugūs visą jų galiojimo laiką, negalima įvertinti, ar teismai tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą, todėl grąžino bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.
 
 
Skaityti nutartį  2017 m. kovo 7 d. Nr. 3K-3-98-687/2017 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 17 bylų:
 
 

Dėl procesinių palūkanų priteisimo už nustatytą atlyginimą už visuomenės poreikiams paimamą žemę

2017 m. kovo 7 d.

Nr. 3K-3-112-690/2017

Nuoroda

Dėl mokėjimo įstaigų lėšų, esančių banko sąskaitoje, teisino statuso banko bankroto atveju

2017 m. kovo 9 d.

Nr. e3K-3-124-611/2017

Nuoroda

Dėl įmonės vadovo ir dalyvio civilinės atsakomybės

2017 m. kovo 9 d.

Nr. e3K-3-114-378/2017

Nuoroda

Dėl LRV 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ patvirtinto Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo normų aiškinimo ir taikymo

2017 m. kovo 8 d.

Nr. 3K-3-113-219-2017

Nuoroda

Dėl žalos, kilusios asmeniui permokėjus socialinio draudimo išmokas (išankstinę senatvės pensiją)

2017 m. kovo 8 d.

Nr. 3K-3-108-687/2017

Nuoroda

Dėl teisės į mokėtiną draudimo išmoką ir draudėjo sumokėtos besąlyginės išskaitos sumos traktavimo

2017 m. kovo 8 d.

Nr. e3K-3-117-686/2017

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių konkurso dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sąlygas

2017 m. kovo 7 d.

Nr. 3K-3-110-969/2017

Nuoroda

Dėl tarptautinio teismingumo taisyklių, kai ieškinys pareiškiamas atsakovų daugetui

2017 m. kovo 7 d.

Nr. 3K-3-121-687/2017

Nuoroda

Dėl būsto kredito sutarties palūkanų normos pakeitimo

2017 m. kovo 7 d.

Nr. 3K-3-107-611/2017

Nuoroda

Dėl žalos priteisimo policijos naudai iš asmens, pasipriešinusio sulaikymui

2017 m. kovo 7 d.

Nr. 3K-3-133-695/2017

Nuoroda

Dėl tarptautinį teismingumą ir susitarimus dėl tarptautinės jurisdikcijos teisinio pripažinimo reglamentuojančių normų

2017 m. kovo 7 d.

Nr. e3K-7-73-421/2017

Nuoroda

Dėl laikinųjų metalinių garažų savininkų bendrijos pareigos (nebuvimo) solidariai su garažų savininkais grąžinti žemės sklypo savininkui be pagrindo sutaupytas lėšas

2017 m. kovo 8 d.

Nr. e3K-3-119-421/2017

Nuoroda

Dėl išvestinės finansinės priemonės – skirtumo sandorio (CFD) – privalomumo ir vykdytinumo

2017 m. kovo 9 d.

Nr. e3K-3-122-969/2017

Nuoroda

Dėl CMR konvencijos normų, reglamentuojančių vežėjo atsakomybės ribas, atleidimą nuo atsakomybės ir jos ribojimą

2017 m. kovo 10 d.

Nr. e3K-3-123-219/2017

Nuoroda

Dėl juridinių faktų nustatymo

2017 m. kovo 10 d.

Nr. e3K-3-120-695/2017

Nuoroda

Dėl nuomininko buvusio šeimos nario, tebegyvenančio nuomojamoje patalpoje, prievolės mokėti nuomos mokestį pobūdžio

2017 m. kovo 10 d.

Nr. 3K-3-116-701-2017

Nuoroda

Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojui šiurkščiai pažeidus darbo pareigas

2017 m. kovo 10 d.

Nr. 3K-3-140-415/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga