2017 m. balandžio 10 d. – balandžio 14 d.

Esant įstatymo nustatytoms imperatyvioms  pareigoms, vadovas neturi elgesio pasirinkimo laisvės veikti kitaip, nei įpareigoja įstatymo nuostatos, todėl verslo sprendimų priėmimo taisyklė tokiu atveju netaikoma.
 
Bendrovė sudarė nekilnojamųjų daiktų mainų sutartį, kurios pagrindu perdavė patalpas, sandoriui taikant 0 pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir VMI) konstatavo, kad sudarytas sandoris turėjo būti apmokestintas 19 proc. PVM, ir nustatė Bendrovei terminą pranešime nurodytiems trūkumams pašalinti. Bendrovei nepašalinus nustatytų trūkumų VMI patikrinimo aktu konstatavo, kad buhalterinė apskaita Bendrovėje tvarkoma pažeidžiant įstatymo nuostatas, todėl Bendrovei buvo apskaičiuotas PVM, delspinigiai ir skirta bauda. Vienas iš Bendrovės akcininkų (toliau – Akcininkas) kreipėsi į teismą, prašydamas VMI priskaičiuotą baudos ir delspinigių sumą priteisti iš Bendrovės vadovo, kaip Bendrovei padarytą žalą. Akcininko teigimu, žala dėl paskirtos baudos ir delspinigių Bendrovei atsirado būtent dėl jos vadovo neteisėtų veiksmų, t. y. teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ir VMI sprendimų nevykdymo.
Bendrovės vadovas bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, kad mokestinių prievolių valstybei nevykdymas priskiriamas prie Bendrovės vadovo pareigų, jam veikiant vidiniuose santykiuose su Bendrove. Todėl tokiu atveju, Bendrovės vadovui turėtų būti taikoma tik ribota materialinė atsakomybė ir DK 254 str. nustatyti apribojimai (darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo 3 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio). Be to, savo veiksmus Bendrovės vadovas prašė vertinti kaip veikimą pagrįsta rizika, siekiant išvengti mokestinių prievolių Bendrovės naudai, t. y. veikimą geriausiais Bendrovės interesais ir teigė, kad tokiems veiksmams taikytinos teismų praktikoje suformuluotos taisyklės dėl rizikos įmonės ūkinėje komercinėje veikloje (t. y. verslo sprendimo priėmimo taisyklė, kuri apsaugo sąžiningus juridinio asmens sprendimus priimančius subjektus nuo rizikos, kuri kyla po laiko peržiūrint nesėkmingus sprendimus).
Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylą pažymėjo, kad sprendžiant dėl Bendrovės vadovui taikytinos atsakomybės rūšies (materialinės ar civilinės), būtina identifikuoti, kokias pareigas vadovas pažeidė – jam kaip valdymo organui ar darbuotojui nustatytas pareigas. Teismas nurodė, kad kai vadovas pažeidžia fiduciarines CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas pareigas arba specialiuosiuose įstatymuose jam kaip vadovui nustatytas pareigas, jam taikoma civilinė atsakomybė. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.  Taigi už šios pareigos nevykdymą Bendrovės vadovui taikoma ne materialinė, o civilinė atsakomybė, kadangi tai išimtinai valdymo organui įstatymu nustatyta pareiga.
Teismas konstatavo, kad šiuo atveju Bendrovės vadovo neveikimas, nebendradarbiavimas su mokesčių administratoriumi, įstatyme įtvirtintos pareigos nevykdymas prilyginamas dideliam neatsargumui. Tokie Bendrovės vadovo veiksmai, Teismo vertinimu, neatitinka nei rūpestingo, nei apdairaus vadovo elgesio standartų ir nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste vertintini kaip didelis neatsargumas, sudarantis pagrindą civilinei atsakomybei kilti. Bendrovės vadovo nurodoma aplinkybė, kad jis konsultavosi su teisininkais, taip pat nepaneigia Bendrovės vadovo kaltės prezumpcijos, kadangi jis VMI spendimo įstatymų nustatyta tvarka neskundė, tačiau jame nurodytų reikalavimų neįvykdė. 
Aukščiausiasis Teismas taip pat pažymėjo, kad esant įstatymo nustatytoms imperatyvioms pareigoms, vadovas neturi elgesio pasirinkimo laisvės veikti kitaip, nei įpareigoja įstatymo nuostatos. Tuo tarpu verslo sprendimu laikomas toks vadovo (ar valdybos) veiksmas, kurio atlikimas nėra susijęs su imperatyvų, nustatytų įstatymuose ir įmonės dokumentuose, įvykdymu, t. y. vadovas turi galimybę pasirinkti mažiausiai tarp dviejų alternatyvų. Jei valdymo organo narys privalo vykdyti įstatyme įtvirtintą imperatyvą, toks veikimas negali būti prilyginamas verslo sprendimui, kadangi subjektas negali tokio imperatyvo nevykdyti.
Atitinkamai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad Bendrovės vadovo sprendimas mainų sandoriui deklaruoti nulinį PVM nevertintinas kaip verslo sprendimas, nes tokios rūšies sandoriams įstatymas yra įtvirtinęs 19 proc. PVM. Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas paliko galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuriuo Bendrovės akcininko ieškinys priteisti Bendrovei patirtą žalą iš Bendrovės vadovo buvo patenkintas.
 
Skaityti nutartį 2017 m. balandžio 13 d. Nr. e3K-3-180-378/2017 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 7 bylas:
 
 

Dėl testamento turinio aiškinimo ir įpėdinio teisės paveldėti konkrečią turto dalį, kai testatorė valdė gyvenamąjį namą bendrąja daline nuosavybės teise ir nebuvo bendraturčių susitarimo dėl naudojimosi tvarkos nustatymo

2017 m.  balandžio 12 d.

 Civilinė byla Nr. 3K-3-176-916/2017

Nuoroda

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismui atmetus ieškinį

2017 m. balandžio 14 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-175-248/2017

Nuoroda

Dėl  antstolio veiksmus vykdant įsiteisėjusį teismo nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje

2017 m. balandžio 13 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-174-469/2017

Nuoroda

Dėl teisės į atvaizdą apsaugos

2017 m. balandžio 11 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-172-421/2017

Nuoroda

Dėl ieškinio senaties

2017 m. balandžio 14 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-183-219/2017

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės pardavimo, pažeistų teisių gynimo būdo – pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo

2017 m. balandžio 14 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-178-684/2017

Nuoroda

Dėl ieškinio senaties reikalavimams dėl vežimo taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją

2017 m. balandžio 13 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-173-686/2017

Nuoroda

 
Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.
 
 
 
 
    Duomenų apsauga