2017 m. balandžio 24 d. – balandžio 28 d.

Pripažinus bankrotą tyčiniu, preziumuojama, jog bankroto byloje nepatenkinti kreditorių reikalavimai yra žala, kurią lėmė dėl tyčinio bankroto kalto asmens veiksmai. Ši prezumpcija gali būti paneigta įrodžius, jog visi ar dalis nepatenkintų kreditorių reikalavimų būtų atsiradę net ir nesant tyčinio bankroto.
 

Bendrovė (toliau – „Kreditorė“) pagal kredito sutartį suteikė kitai įmonei (toliau – „Skolininkė“) paskolą. Negrąžinusi paskolos Skolininkė bankrutavo, o bendrovės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Skolininkės vadovu buvo vienintelis Skolininkės akcininkas (toliau – „Akcininkas“), kuris vėliau nuosavybės teise valdė 70 proc. Skolininkės akcijų. Kreditorė kreipėsi į teismą, norėdama prisiteisti bankroto byloje patvirtinto, bet nepatenkinto finansinio reikalavimo dalį iš Akcininko, teigdama, kad skola negrąžinta dėl kryptingų Akcininko veiksmų, kuriais buvo siekiama išvengti prievolės Kreditorei ir kitiems kreditoriams vykdymo, Akcininkui tyčia nutraukiant Skolininkės veiklą ir tyčia privedant šią įmonę prie bankroto. Akcininko teigimu, vien tyčinio bankroto konstatavimas, nepatvirtina priežastinio ryšio tarp visumos jo veiksmų, sukėlusių tyčinį bankrotą, ir konkrečios Kreditorės žalos.

Teismas pažymėjo, kad tyčinio bankroto pripažinimas paprastai turėtų reikšti tai, kad jei nebūtų atlikti veiksmai, privedę prie tyčinio bankroto, tai įmonė apskritai nebūtų bankrutavusi. Nesant tyčinio bankroto, įmonė būtų moki, todėl su kreditoriais būtų atsiskaityta. Veiksmai, kurie buvo pagrindas pripažinti bankrotą tyčiniu, pažeidžia ne konkretaus kreditoriaus teises, o visų kreditorių teises tokiu būdu, jog lemia įmonės negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais. Dėl šios priežasties pripažinus bankrotą tyčiniu turi būti sudaryta galimybė kiekvienam kreditoriui atskirai reikšti reikalavimą dėl žalos, kurią sudaro bankroto procese jo nepatenkintų reikalavimų dalis, atlyginimo, nereikalaujant įrodyti prieš konkretų kreditorių nukreiptų nesąžiningų veiksmų atlikimo.

Teismas suformulavo teisės taikymo taisyklę, jog esant aplinkybėms, kai nustatyti dėl tyčinio bankroto atsakingo asmens neteisėti veiksmai (kuriais įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia) ir tos įmonės kreditoriaus žala (likviduotos įmonės bankroto byloje patvirtinto kreditoriaus reikalavimo suma, neišieškota bankroto procese), priežastinis ryšys tarp šio asmens neteisėtų veiksmų, sukeliant tyčinį bankrotą, ir tos įmonės kreditoriaus žalos (sumos, neišieškotos įmonės bankroto byloje) yra preziumuojamas. Dėl tyčinio bankroto atsakingas asmuo turi teisę paneigti šią priežastinio ryšio prezumpciją, įrodinėdamas, kad įmonė nebūtų pajėgi atsiskaityti su konkrečiu kreditoriumi net asmeniui neatlikus neteisėtų veiksmų, dėl kurių bankrotas buvo pripažintas tyčiniu.

Šiuo atveju bylos įrodymai patvirtino, kad Skolininkės finansinė padėtis prieš bankroto bylos iškėlimą nebuvo gera, todėl Skolininkė kreipėsi į Kreditorę dėl mokėjimo pagal kredito sutartį atidėjimo. Nustatyta, kad tuo laikotarpiu, kai Skolininkei buvo atidėtas skolos mokėjimas, Akcininkas tyčia atliko veiksmus, privedusius įmonę prie bankroto (Akcininkas perkėlė Skolininkės veiklą į kitą įmonę, palikdamas skolas Skolininkei, o jam atlikus šiuos veiksmus, naujoji įmonė veikė pelningai). Šios aplinkybės, Teismo vertinimu, patvirtina, kad byloje buvo nustatytos visos juridinio asmens dalyvio (Akcininko) atsakomybei kilti reikalingos sąlygos – neteisėti veiksmai, žala, kaltė, priežastinis ryšys, o Akcininkas nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių, kad Kreditorės žala būtų kilusi ir jei nebūtų buvę jo neteisėtų veiksmų (privedimo prie bankroto tyčia). Atsižvelgiant į tai, Kreditorės ieškinys Akcininkui buvo patenkintas.   

     

 
Skaityti nutartį  2017 m. balandžio 24 d. Nr. e3K-7-115-915/2017 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 7 bylas:

 

Dėl ieškinio trūkumų šalinimo.

2017 m. balandžio 28 d.

Nr. 3K-3-207-701/2017

Nuoroda

Dėl atsakomybės už transporto priemonės keleivio padarytą žalą.

2017 m. balandžio 28 d.

Nr. e3K-3-216-686/2017

Nuoroda

Dėl ekspeditoriaus atsakomybės.

2017 m. balandžio 28 d.

Nr. e3K-3-204-378/2017

Nuoroda

Dėl baudžiamojo proceso metu išteisinto asmens patirtų baudžiamojo proceso išlaidų kaip turtinės žalos atlyginimo.

2017 m. balandžio 27 d.

Nr. e3K-3-214-695/2017

Nuoroda

Dėl pranešimo skolininkui apie įvykusį reikalavimo teisės perleidimą ir pradinio kreditoriaus pabaigos reikšmės įgyvendinant perleistą reikalavimo teisę.

2017 m. balandžio 28 d.

Nr. e3K-3-203-686/2017

Nuoroda

Dėl sandorio, kuriam įstatymo nustatyta privaloma notarinė forma ir kuris sudarytas jos nesilaikant, pripažinimo galiojančiu.

2017 m. balandžio 28 d.

Nr. 3K-3-200-469/2017

Nuoroda

Dėl sąlygų pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu.

2017 m. balandžio 25 d.

Nr. e3K-3-194-313/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga