2017 m. birželio 26 d. – birželio 30 d.

Verslo subjektai gali vykdyti veiklą per keletą bendrovių, tačiau naudojimasis ribotos atsakomybės juridinio asmens forma turi būti sąžiningas, o tai reiškia, kad steigiama ribotos atsakomybės bendrovė turi turėti bent minimalų savarankišką ekonominį tikslą ir finansines prielaidas tą tikslą pasiekti. Kitu atveju dalyviai gali prarasti ribotos atsakomybės apsaugą ir atsakyti kreditoriams už patirtą žalą.
 

Bendrovė nurodė, jog sutartimi Skolininkė įsipareigojo iš jos pirkti mazutą, o netrukus po to Skolininkė sudarė kitą sutartį, pagal kurią kita įmonė (Pirkėja) įsipareigojo pirkti iš Skolininkės pagal pirmąją sutartį nupirktą mazutą. Bendrovės teigimu, sudaryti sandoriai yra apsimestiniai, nes faktinė mazuto pirkėja buvo ne Skolininkė (mazutas buvo pristatomas tiesiai Pirkėjai). Skolininkė buvo tik tarpininkė, kuri organizavo pirkimą ir perparduodavo mazutą. Skolininkė neatsiskaitė su Bendrove, kuri vėliau bankrutavo (Bendrovės reikalavimas patvirtintas Skolininkės bankroto byloje). Bendrovė kreipėsi į teismą dėl Skolininkės direktoriaus, kuris taip pat yra ir Pirkėjos komercijos direktorius, bei Skolininkės ir Pirkėjos vienintelio akcininko nesąžiningų veiksmų (Skolininkės ir Pirkėjos akcininkas yra tas pats juridinis asmuo), nes jie, žinodami apie Skolininkės nemokumą, sudarė ginčo sutartį su Bendrove.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija (toliau – LAT) pasisakė  dėl akcininko atsakomybės pagal tiesioginį kreditoriaus ieškinį. LAT pažymėjo, jog juridinio asmens dalyvis laikytinas sąžiningu, jeigu jis nežinojo, negalėjo ir neturėjo žinoti, kad jo elgesys neigiamai veikia juridinio asmens gebėjimą vykdyti savo prievoles, be to, sprendžiant dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės, svarbu įvertinti jo vaidmenį ir realią galimybę daryti įtaką juridinio asmens veiklai. Taip pat teisėjų kolegija nurodė, jog tam, kad būtų galima taikyti įmonės dalyvio civilinę atsakomybę, būtina nustatyti ne bet kokį nesąžiningumą, o būtent nesąžiningus juridinio asmens dalyvio veiksmus, dėl kurių juridinis asmuo prarado galimybę įvykdyti prievolę. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog kreditorius gali reikšti ieškinį skolininko akcininkui dėl žalos atlyginimo nepriklausomai nuo skolininkui iškeltos bankroto bylos stadijos, kai įrodinėja, kad jam padaryta individuali žala (neteisėti veiksmai lėmė šio konkretaus kreditoriaus žalos atsiradimą).

 

LAT nurodė, jog verslo subjektai gali vykdyti veiklą per keletą bendrovių, tačiau naudojimasis ribotos atsakomybės juridinio asmens forma turi būti sąžiningas, o tai reiškia, kad steigiama ribotos atsakomybės bendrovė turi turėti bent minimalų savarankišką ekonominį tikslą ir finansines prielaidas tą tikslą pasiekti. Jei akcininkai to neužtikrina, bet naudoja juridinį asmenį kitiems, negu paminėti, tikslams, jie gali prarasti ribotos atsakomybės teikiamą apsaugą. Šioje byloje LAT sprendė, kad Skolininkės ir Pirkėjos akcininkas mazutą pirko per nemokią bendrovę (Skolininkę), siekdamas padidinti Pirkėjos pelną (ir atitinkamai išvengti atsiskaitymo su Bendrove), todėl akcininkas prarado ribotos atsakomybės apsaugą ir teismas priteisė Bendrovės patirtą žalą subsidiariai iš Skolininkės akcininko.

 
Skaityti nutartį 2017 m. birželio 30 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-252-690/2017 Nuoroda 
 
 
 
Teismui pripažinus, jog bendrovė su darbuotoju neteisėtai nutraukė darbo sutartį, bendrovės patirtą žalą vadovas privalo atlyginti pagal DK nustatytas materialinės atsakomybės normas.  
 

Prokuroras prašė iš Įmonės direktoriaus priteisti nuostolių atlyginimą. Prokuroras vadovavosi teismų sprendimais, pagal darbuotojo ieškinį Įmonei dėl neteisėto atleidimo iš darbo, kuriais darbuotojo atleidimas pripažintas neteisėtu ir priteistos darbuotojo prašytos išmokos. Įsakymus dėl atleidimo priėmė Įmonės direktorius, nepaisant to, kad jis raštu buvo informuotas apie tai, kad šis darbuotojas yra profesinės sąjungos narys ir kad jo atleidimas iš darbo yra neteisėtas. Tačiau Įmonės direktorius vis dėl to atleido šį darbuotoją.

 

LAT pažymėjo, jog kiekvienu konkrečiu atveju bendrovės vadovui taikomos atsakomybės rūšis nustatoma, atsižvelgiant į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį – jei vadovas padaro žalos, veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, pavyzdžiui, laiku nesikreipia dėl bankroto bylos iškėlimo, neužtikrina bendrovės turto apskaitos, priima rizikingą verslo sprendimą, neištiria reikšmingos informacijos ir pan., jis pažeidžia jam kaip valdymo organui, o ne darbuotojui, nustatytą pareigą, todėl jam taikoma civilinė atsakomybė. Pripažinus, kad vadovas įmonei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę, kurios esmė – atsakomybės ribojimas darbo teisės normų nustatytu dydžiu ir tvarka.

 

Teisėjų kolegijos vertinimu, Įmonės direktoriaus, kaip trečiojo asmens vadovo, veiksmai dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo yra susiję su kasdienės veiklos organizavimu, vidinių sprendimų priėmimu, o ne veikimu trečiojo asmens vardu santykiuose su kitais asmenimis. Dėl to Įmonės direktoriaus atsakomybės už žalą klausimas spręstinas pagal DK nustatytas materialinės atsakomybės normas.

Vis tik šioje byloje teismai atmetė ieškinį, pareikštą Įmonės vadovui, kadangi nebuvo nustatyta jo tyčia ir kaltė (būtinosios atsakomybės sąlygos).

 
Skaityti nutartį  2017 m. birželio 30 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-296-611/2017 Nuoroda
 
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos aukščiausias teismas išnagrinėjo dar 14 bylų:
 

Dėl perkančiųjų organizacijų teisės nustatyti viešojo pirkimo sąlygas, susijusias su laimėtojo išrinkimu ir sutarties su juo sudarymu

2017 m. birželio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-300-469/2017

Nuoroda

Dėl išlaikymo vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo dydžio

2017 m.  birželio 30  d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-288-378/2017

Nuoroda

Dėl atsakovo byloje tinkamumo ir užsakovės teisės reikalauti statybos rangos darbų kainos sumažinimo dėl rangovės atliktų netinkamos kokybės darbų

2017 m. birželio 30 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-291-701/2017

Nuoroda

Dėl įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones, garantijų komandiruotiems darbuotojams, įrodymų rinkimo, teismo teisės viršyti pareikštus reikalavimus

2017 m. birželio 30 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-306-248/2017

 Nuoroda

Dėl naudojimosi bendru daiktu tvarkos

2017 m. birželio 30  d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-308-611/2017

Nuoroda

Dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų valdymo formų, administratoriaus teisės ginčyti daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų sudarytą jungtinės veiklos sutartį

2017 m. birželio 30 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-303-687/2017

Nuoroda

Dėl bankrutavusios skolininkės prievolės įvykdymo, realizuojant jai priklausantį hipoteka įkeistą turtą bei jai ir tretiesiems asmenims įkeitimo lakštu įkeistą turtą

2017 m. birželio 30 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-293-421/2017

Nuoroda

Dėl skolininko pakeitimo ir jo teisių perėmimo jam mirus, palikimo priėmimo momento nustatymo, palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo termino

2017 m. birželio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-304-686/2017

Nuoroda

Dėl servituto nustatymo žemės sklype, kuriame yra kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantys statiniai, pastatyti iki nuosavybės teisių į šį žemės sklypą atkūrimo

2017 m. birželio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-295-686/2017

Nuoroda

Dėl pagrindo atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą

2017 m. birželio 27 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-337-915/2017

Nuoroda

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo už darbo pareigų pažeidimą

2017 m. birželio 30 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-292-969/2017

Nuoroda

Dėl teismo teisės spręsti delspinigių, priteistų įsiteisėjusia hipotekos teismo nutartimi, mažinimo klausimą

2017 m. birželio 29 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-290-611/2017

Nuoroda

Dėl atsisakymo priimti ieškinį, kai suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos

2017 m. birželio 29 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-307-421/2017

Nuoroda

Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų atitikties aiškumo ir skaidrumo reikalavimams, pagrindo vieno iš tiekėjų pateiktus duomenis pripažinti konfidencialia informacija ir teismo nutarties dėl tokio pripažinimo ginčijimo galimybių

2017 m. birželio 30 d..

Civilinė byla Nr. e3K-3-301-469/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl detaliau jų neaptariame.

    Duomenų apsauga