2017 m. liepos 03 d. – liepos 07 d.

Įmonei priklausančio turto įkeitimo sandoris, jai esant nemokiai, gali būti laikomas tyčinio bankroto požymiu.
 
Bankrutuojančios bendrovės (toliau – Bendrovė) bankroto administratorius prašė pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu. Šį reikalavimą bankroto administratorius be kita ko grindė Bendrovės turto iššvaistymu ir nenaudingų sandorių sudarymu. Byloje buvo nustatyta, kad Bendrovei jau esant nemokiai buvo sudarytas jai priklausančių atsargų įvairiuose Lietuvos miestuose įkeitimo sandoris, kuriuo šios atsargos įkeistos suinteresuotam asmeniui, kuris iš esmės buvo faktiniu Bendrovės vadovu ir priimdavo sprendimus strateginiais Bendrovės veiklos klausimais. Bendra įkeitimo objektų vertė buvo beveik du kartus didesnė nei užtikrintos prievolės dydis.
 
Suinteresuoto asmens teigimu, šiuo atveju vertinant įkeitimo sandorį atsižvelgtina į praktikoje dažnai susiklostančią situaciją, kai finansinius sunkumus patiriančios, bet veiklos neketinančios nutraukti įmonės ne visada gali tiksliai laikytis Civiliniame kodekse (CK) nustatyto atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo. Šiuo atveju atsargos buvo įkeistos esamam Bendrovės kreditoriui. Be to, pats turto įkeitimo sandoris nesumažino bendro Bendrovės turto ir nepadidino jos įsipareigojimų.
 
Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas šalių ginčą pažymėjo, kad tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo. Įmonei iki tyčinių veiksmų atlikimo jau esant nemokiai, tokios įmonės padėties pabloginimas gali pasireikšti kaip vengimas atsiskaityti su bendrovės kreditoriais ĮBĮ numatyta tvarka ir schemų, kurios užtikrina, kad dar likęs nemokios įmonės turtas bus paskirstytas apeinant bankroto procedūroje numatytą tvarką, įgyvendinimas. Nemokios įmonės atveju šis esminis pabloginimas reiškia reikšmingos turto dalies iš įmonės išėmimą, kai dėl tokių veiksmų žymiai pasikeičia daugumos kreditorių galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą.
 
Teismo vertinimu, Bendrovei priklausančių prekių įkeitimas, užtikrinant jau anksčiau atsiradusių prievolių įvykdymą, kartu su vėlesniu prekių perėmimu aiškiai pažeidė Bendrovės kreditorių interesus. Pirmiausia, prekių atsargų įkeitimas už jau anksčiau atsiradusią prievolę reiškia akivaizdų pirmenybės suteikimą įkaito gavėjui, palyginti su kitais kreditoriais, kurie tokios pirmenybės neįgyja. Antra, suinteresuotas asmuo nepagrindė būtinumo įkeisti prekes tuo metu, kai įmonės finansinė padėtis buvo prasta, taip pat nepagrindė, kaip tai galėjo padėti įmonei tęsti veiklą ir atsiskaityti su kitais kreditoriais. Taigi pateiktas argumentas, jog sunkumus patiriančios įmonės, siekdamos tęsti veiklą, ne visada gali tiksliai laikytis CK nustatyto atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo, neatitinka šioje byloje nustatytų aplinkybių. Teismai nagrinėdami bylą nustatė, kad prekių perėmimas lėmė atsiskaitymą tik su vienu kreditoriumi ir vėlesnį Bendrovės veiklos nutraukimą.
 
Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad šiuo atveju, Bendrovei esant nemokiai, buvo sudaryti sandoriai, kuriais buvo siekta patenkinti kelių Bendrovės kreditorių – daugiausia suinteresuoto asmens (faktinio vadovo) ir jam priklausančios įmonės – reikalavimus, paneigiant kitų kreditorių galimybes gauti jų reikalavimų patenkinimą iš Bendrovės, o tai yra tyčinio bankroto požymis. 
 
Skaityti nutartį: 2017 m. liepos 21 d. Civilinė byla Nr. e3K-3-324-915/2017 Nuoroda
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 6 bylas:

 

Dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimo

2017 m. liepos 17 d.

Teismingumo byla Nr. T-78/2017

Nuoroda

Dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimo

2017 m. liepos 21 d.

Teismingumo byla Nr. T-79/2017

Nuoroda

Dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimo

2017 m. liepos 21 d.

Teismingumo byla Nr. T-81/2017

Nuoroda

Dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimo

2017 m. liepos 21 d.

Teismingumo byla Nr. T-82/2017

Nuoroda

Dėl bankroto proceso administravimo išlaidų apmokėjimo iš lėšų, gautų pardavus hipoteka įkeistą turtą

2017 m. liepos 21 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-313-690/2017

Nuoroda

Dėl garantijos pagal pirmą pareikalavimą ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo

2017 m. liepos 21 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-323-421/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga