2017 m. spalio 16 d. – spalio 20 d.

Ar bendrovės vadovui taikytina civilinė ar materialinė (pagal darbo teisės normas kylanti) atsakomybė, nustatoma atsižvelgiant į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį.
 
Bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš buvusio Bendrovės direktoriaus žalos atlyginimą. Bendrovė nurodė, kad atliko gamybinėse patalpose medžiagų patikrinimą bei aptiko trūkumą. Bendrovės teigimu, direktorius trūkumą slėpė tyčia, todėl netinkamai vykdė pareigas ir organizavo veiklą, nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, kas sudaro pagrindą kilti jo civilinei atsakomybei. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės vadovas yra ir vienasmenis bendrovės valdymo organas ir darbuotojas, nagrinėdami bylą teismai sprendė klausimą, kokia atsakomybės rūšis – materialinė ar civilinė, šiuo atveju turėtų būti taikoma.
 
Anksčiau susiformavusioje teismų praktikoje buvo išaiškinta, kad jeigu bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas išoriniuose santykiuose, jam taikoma civilinė atsakomybė (visiško nuostolių atlyginimo principas). Tuo tarpu tais atvejais, kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos netinkamai organizuodamas kasdienę bendrovės veiklą, t. y. netinkamai atlikdamas savo, kaip vadovo, pareigas vidiniuose santykiuose, dėl jo atsakomybės spręstina pagal darbo teisės normas (t. y. gali būti taikoma ribota darbuotojo turtinė atsakomybė).
 
Šioje byloje ieškinio faktinį pagrindą sudarė aplinkybės, kad Bendrovės vadovas galimai netinkamai organizavo iš tiekėjų ar kito sandėlio ir nekontroliavo (netinkamai kontroliavo) vidinės Bendrovės resursų apskaitos. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Bendrovės vadovo veiksmų neteisėtumas nepasireiškė sandorių su trečiaisiais asmenimis sudarymu, sprendė, kad Bendrovės kasdienės veiklos organizavimas yra vidinių santykių sritis, o už šį pažeidimą Bendrovės vadovui taikytina materialinė atsakomybė.
 
Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog naujausioje kasacinio teismo praktikoje esminiu vadovo civilinės ir materialinės atsakomybės atribojimo kriterijumi laikomas ne vadovo veiklos adresatas, o pažeistų vadovo pareigų pobūdis, nepriklausomai nuo to, ar pažeidimas pasireiškia santykiuose su trečiaisiais asmenimis, ar bendrovės viduje. Už netinkamus verslo sprendimus vadovui taikoma civilinė, o ne materialinė atsakomybė. Tuo tarpu verslo sprendimai turinio požiūriu neapsiriboja vien sandorių su trečiaisiais asmenimis sudarymu. Praktikoje galimi verslo sprendimai, kurie nėra sandoriai su trečiaisiais asmenimis ir dėl šių sprendimų bendrovė gali patirti žalą. Todėl nepagrįsta vadovo civilinę atsakomybę taikyti tik už nepagrįstų verslo sandorių sudarymą su trečiaisiais asmenimis, o už žalingus bendrovei sprendimus taikyti materialinę atsakomybę pagal DK normas, nes abiem atvejais šie veiksmai patenka į verslo sprendimų kategoriją, jais pažeidžiamos tos pačios vadovo fiduciarinės pareigos ir padaroma žala bendrovei. Be to, bendrovės vadovas civiline tvarka atsako ne tik už nepagrįstus verslo sprendimus, bet ir už imperatyvių pareigų, nustatytų valdymo organams, pažeidimą.
 
Atsižvelgdamas į tai, nagrinėjamoje byloje Aukščiausiasis Teismas suformulavo teisės aiškinimo taisyklę, jog tik nustačius, kad vadovas bendrovei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, kartu nepažeisdamas savo, kaip vadovo, kompetencijos, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Bendrovei, reiškiančiai reikalavimą taikyti vadovui civilinę atsakomybę, tenka pareiga įrodyti, kad buvo pažeista būtent įstatyme įtvirtinta vadovo pareiga, o ne darbuotojui DK numatytos pareigos.
 
 
Atitinkamai nagrinėjamoje byloje Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad už neteisėtus veiksmus Bendrovės atžvilgiu pažeidus fiduciarines ir Buhalterinės apskaitos įstatyme nurodytas pareigas, žemesnės instancijos teismai šiuo atveju nepagrįstai taikė materialinę atsakomybę.
 
Skaityti nutartį 2017 m. spalio 16 d. Nr. 3K-7-177-701/2017 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 4 bylas:
 

Dėl vienašališko sutarties nutraukimo dėl esminio sutarties pažeidimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms ir netesybų mažinimo

2017 m. spalio 18 d.

Nr. e3K-3-358-916-2017

Nuoroda

Dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo

2017 m. spalio 18 d.

Nr. e3K-3-359-611/2017

Nuoroda

Dėl įrodymų vertinimo, statybos rangos sutarties vykdymo, darbų kainos ir trūkumų šalinimo

2017 m. spalio 20 d.

Nr. 3K-3-357-684/2017

Nuoroda

Dėl atsisakymo priimti nagrinėti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo

2017 m. spalio 18 d.

Nr. 3K-3-355-695/2017

Nuoroda

 
Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.
 
 
 
    Duomenų apsauga