2017 lapkričio 20 d. – lapkričio 24 d.

Jeigu skelbiant apie viešą konkursą nurodomos tam tikros sąlygos, susijusios su konkurso dalyku, jos tampa konkurso sąlygų sudedamąja dalimi, o už jų tikrumą atsako konkursą vykdantis asmuo, paprastai net ir tais atvejais, jei remiamasi kitų subjektų pateikta informacija. 
 
Viešoji įstaiga paskelbė viešąjį pirkimą – investicinį konkursą, kurio dalykas – sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo paslaugos, paverčiant dujų energiją į naudingą elektros ir (ar) šilumos energiją, kuri gali būti panaudojama vietoje ar transportuojama. Kartu su konkurso medžiaga potencialiems investuotojams buvo pateikta Viešosios įstaigos užsakymu trečiojo asmens atlikto susidarančių dujų kiekio tyrimo ataskaita, kurioje buvo nustatytas metinis išskiriamų sąvartyno dujų kiekis prieš sąvartyno uždarymą.
 
Vienam iš potencialių investuotojų (Bendrovei) laimėjus paskelbtą investicinį konkursą ir pradėjus vykdyti dujų išgavimą, paaiškėjo, kad faktiškai išgaunamas biodujų kiekis per valandą yra daug mažesnis, nei buvo nurodyta Viešosios įstaigos pateiktuose investicinio konkurso dokumentuose, ir nesiekia net minimalaus pateiktoje tyrimo ataskaitoje prognozuojamo dujų kiekio. Bendrovė  kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš Viešosios įstaigos dėl šios neatitikties jos patirtus 3 050 932,43 EUR dydžio tiesioginius nuostolių ir 1 478 354,58 EUR dydžio negautas pajamas. Tuo tarpu Viešoji įstaiga nurodė, kad ataskaitoje nurodyti sąvartyno išgautini dujų kiekiai yra ne garantuoti, bet prognozuotini, t. y. galimi.
 
Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylą, pažymėjo, kad įstatyme tiesiogiai neįtvirtinta viešą konkursą skelbiančio asmens prievolė nurodyti konkrečias sąlygas, susijusias su konkurso dalyko charakteristikomis. Tačiau įstatyme nedraudžiama asmeniui to padaryti savanoriškai – t. y. konkurso sąlygose nurodyti (asmens nuomone) reikalingas konkurso dalyko charakteristikas. Jeigu asmuo savanoriškai prisiima ikisutartinę prievolę atskleisti kitai šaliai tam tikrą informaciją, tai tokią prievolę turi vykdyti tinkamai – suteikti teisingą, tikrovę atitinkančią informaciją, kad  jos pagrindu priimdama sprendimą dalyvauti konkurse ir prisiimdama visas su tuo susijusias rizikas, kita būsimo sandorio šalis tai galėtų daryti pamatuotai. Atitinkamai Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad jeigu viešą konkursą vykdantis asmuo, paskelbdamas apie konkursą, nurodo tam tikras sąlygas, susijusias su konkurso dalyku, šios sąlygos tampa konkurso sąlygų sudedamąja dalimi, už kurių tikrumą atsako konkursą vykdantis asmuo.
 
Taip pat kasacinis teismas pažymėjo, jog ši taisyklė paprastai taikytina ir tais atvejais, jei konkursą vykdantis asmuo, skelbime apie konkursą nurodydamas tam tikras sąlygas, remiasi kitų subjektų (trečiųjų asmenų) jam pateikta informacija. Tokiu atveju sprendžiant dėl atsakomybės už informacijos tikrumą (teisingumą), pagal analogiją taikytinos CK nuostatos, pagal kurias skolininkas, pasitelkęs prievolei įvykdyti trečiuosius asmenis, atsako kreditoriui, kai prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl šių trečiųjų asmenų kaltės, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato, kad atsako tiesioginis vykdytojas. Konkurso rengėjo prievolė įsitikinti skelbiamos informacijos tikrumu ir atsakomybė už jos neatitiktį realybei taip pat suponuoja jo pareigą konkurso dalyviams kaip įmanoma labiau išviešinti trečiųjų asmenų indėlį (prisidėjimą) rengiant viešo konkurso sąlygas, be kita ko, nurodant galimas tokios informacijos pasitvirtinimo rizikas (jei tokių esama).
 
Kadangi bylą nagrinėję teismai šiuo atveju neištyrė teisiškai reikšmingų aplinkybių – nenustatė priežasties (ar priežasčių), dėl kurių atsirado skirtumas tarp konkurso sąlygose nurodytų prognozuojamų dujų gavybos apimčių ir Bendrovės realiai išgaunamų dujų kiekio, byla buvo gražinta iš naujo nagrinėti žemesnės instancijos teismui. 

 

Skaityti nutartį  2017 m. lapkričio 22 d. Civilinė byla Nr. e3K-3-396-969/2017 Nuoroda

 

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 18 bylų:

 

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių ieškovo teisę atsisakyti kasacinio skundo

2017 m. lapkričio 21 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-388-421/2017

Nuoroda

Dėl žalos atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-406-378/2017

Nuoroda

Dėl draudiko teisės į atgręžtinį reikalavimą civilinės atsakomybės draudimu atveju

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-413-378/2017

Nuoroda

Dėl antstolio teisės atšaukti varžytynes

2017 m. lapkričio 24 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-419-701/2017

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinį reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-391-219/2017

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinį reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-386-219/2017

Nuoroda

Dėl daiktų pripažinimo priklausiniais kriterijų, priklausinių teisinio statuso, priklausinių privatizavimo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalių nustatymo

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-421-695/2017

Nuoroda

Dėl teisės atsisakyti mokėti draudimo išmoką

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-426-684/2017

Nuoroda

Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-422-687/2017

Nuoroda

Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-410-701/2017

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių sprendimų įvykdymo atgręžimą

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-423-219/2017

Nuoroda

Dėl pareigos mokėti mokestį už suvartotą šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-418-313/2017

Nuoroda 

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinį reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą

2017 m. lapkričio 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-387-687/2017

Nuoroda

Dėl sutarties galios

2017 m. lapkričio 22 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-407-701/2017

Nuoroda

Dėl prievolės pagal vekselius pabaigos

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-427-915/2017

Nuoroda

Dėl tariamojo sandorio negaliojimo

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-420-248/2017

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, kai žemės nuomos sutartyje nustatyta pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – eksploatuoti sporto aikštyną ir teisėtų lūkesčių principo

2017 m. lapkričio 23 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-425-421/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga