2017 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d.

Jei viešojo pirkimo sąlygose iškelto kvalifikacijos reikalavimo atitikčiai įrodyti tiekėjas pasitelkia trečiąjį asmenį, toks jų tarpusavio ryšys turi būti iš anksto išviešintas pasiūlyme, net ir tuo atveju, jeigu šis asmuo viešojo pirkimo sutartiniuose santykiuose veikia ne kaip subrangovas.
 
Tiekėjas kreipėsi į teismą dėl Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, kuriais kitas tiekėjas (Trečiasis asmuo) buvo pripažintas dviejų konkursų laimėtoju. Byloje buvo keliamas klausimas, ar Trečiasis asmuo, teikdamas pasiūlymą, turėjo pareigą išviešinti subjektus (asfalto mišinių tiekėją), kurių pajėgumais jis grindžia savo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Tiekėjas įrodinėjo, kad kai pirkimo sąlygose atskirai iškeliami techninio pajėgumo reikalavimai, o tiekėjas atitiktį jiems įrodinėja trečiųjų asmenų pajėgumais, toks šių ūkio subjektų ryšys laikytinas subranga ir turi būti išviešintas. Perkančioji organizacija ir Trečiasis asmuo laikėsi priešingos pozicijos, nurodė, kad pirkimo objektas – darbai, o ne prekės, todėl asfalto, kaip ir bet kurios kitos statybų medžiagos ar įrangos, tiekimas pirkimo dalyviui nesuponuoja išvados, jog tarp tokių subjektų susiklosto subrangos teisiniai santykiai.
Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylą, pažymėjo, kad žemesnių instancijų teismai tinkamai kvalifikavo Trečiojo asmens ir asfalto mišinių tiekėjo teisinius santykius, ir pagrįstai juos vertino ne kaip subrangos. Perkančiajai organizacijai paprastai nėra (neturi būti) svarbu, ar tiekėjas sutarčiai vykdyti reikalingą infrastruktūrą valdo kaip savininkas ar kitokiu teisėtu pagrindu, jai svarbiau įsitikinti, kad jis turės realių galimybių šia infrastruktūra naudotis. Tačiau, Aukščiausiojo Teismo vertinimu, negalima daryti išvados, jog įstatymų leidėjas siekė įtvirtinti tokį reglamentavimą, kad kai tiekėjo pajėgumai pagal pirkimo sąlygas nepakankami ir dėl to jis pasitelkia kitus (nuo jo atskirus) ūkio subjektus, šiuos perkančiajai organizacijai jam reikėtų išviešinti tik tada, jei jie būtų subtiekėjai (subrangovai). Atitinkamai teisėjų kolegija suformulavo teisės aiškinimo taisyklę, kad jei perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose iškelia atitinkamą kvalifikacijos reikalavimą, kurio atitikčiai įrodyti tiekėjas pasitelkia trečiąjį asmenį, toks jų tarpusavio ryšys kokiu nors būdu turi būti iš anksto išviešintas pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, kad šis trečiasis asmuo viešojo pirkimo sutartiniuose santykiuose veikia ne kaip subrangovas.
Atsižvelgdamas į tai, kasacinis teismas konstatavo, kad Perkančiosios organizacijos veiksmai konkursuose, kuriuose Trečiasis asmuo buvo pripažintas laimėjusiu, yra neteisėti. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad prieš tai nurodyta teisės aiškinimo taisyklė aktuali ir taikoma visais atvejais: tiek tada, kai tiekėjai pasiūlymuose turi iš karto pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius (įrodančius) dokumentus, tiek tada, kai, kaip ir nagrinėjamu atveju, pasiūlyme jiems pakanka pateikti pajėgumų atitikties deklaraciją, o kvalifikacijos duomenis pateikia laimėtoju pripažintas tiekėjas.
 
 
Skaityti nutartį  2017 m. lapkričio 30 d. Nr. e3K-3-354-690/2017 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 9 bylas:

 

Dėl lygiaverčio pasiūlymo vertinimo viešojo pirkimo konkurse

2017 m. lapkričio 27 d.

Nr. e3K-3-424-378/2017

Nuoroda

Dėl statinio rekonstravimui įstatyme keliamų reikalavimų

2017 m. lapkričio 30 d.

Nr. 3K-3-440-684/2017

Nuoroda

Dėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo straipsnio normos, nustatančios pagrindą atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą

2017 m. lapkričio 29 d.

Nr. e3K-434-421/2017

Nuoroda

Dėl netesybų mažinimo teismo iniciatyva

2017 m. lapkričio 29 d.

Nr. e3K-3-428-695/2017

Nuoroda

Dėl įpėdinio informavimo apie palikėjo skolas ir praleisto termino atnaujinimo

2017 m. lapkričio 29 d.

Nr. e3K-3-436-611/2017

Nuoroda

Dėl teisės reikalauti atlyginti neturtinę žalą, padarytą paskleidus asmens garbę ir orumą žeminančius ir neatitinkančius tikrovės duomenis

2017 m. lapkričio 29 d.

Nr. e3K-3-441-403/2017

Nuoroda

Dėl viešojo pirkimo konkurse dalyvaujančių ūkio subjektų teisės verstis pavojingų atliekų tvarkymu

2017 m. lapkričio 29 d.

Nr. e3K-3-431-969/2017

Nuoroda

Dėl ankstesniojo transporto priemonės savininko atsakomybės pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį

2017 m. lapkričio 29 d.

Nr. 3K-3-417-684/2017

Nuoroda

Dėl kreditoriaus teisės skųsti teismo nutartį dėl bankroto administratoriaus (ne)atstatydinimo

2017 m. lapkričio 29 d.

Nr. 3K-3-432-313/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga