2017 m. gruodžio 4 d. – gruodžio 8 d.

Perkančiosios organizacijos dukterinė bendrovė, sudaranti sandorius tiek su šia perkančiąja organizacija, tiek ir konkurencinėje rinkoje, laikytina perkančiąja organizacija, jeigu: (i) šios bendrovės veikla yra būtina tam, kad perkančioji organizacija galėtų vykdyti savo veiklą ir jeigu (ii) tenkindama viešojo intereso poreikius, ši bendrovė vadovaujasi ne ekonominiais, o kitais kriterijais.
 
Ieškovas (toliau – Ieškovas) kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – Atsakovas) sprendimą atmesti Ieškovo pasiūlymą ir kitus su Atsakovo paskelbtu prekių pirkimo konkursu susijusius sprendimus. Ieškovas savo ieškinį iš esmės grindė tuo, kad Atsakovas, kuris yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinė bendrovė, atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytus perkančiosios organizacijos kriterijus, todėl vykdydamas prekių pirkimo konkursą privalėjo laikytis VPĮ nuostatų, tačiau jų nesilaikė. Taigi, byloje kilo klausimas, ar Atsakovas, kurį visiškai kontroliuoja perkančiąja organizacija esanti AB „Lietuvos geležinkeliai“, kurios 100 % akcijų priklauso Lietuvos Respublikai, yra laikytinas perkančiąja organizacija pagal VPĮ.
Analogiškoje byloje, kurioje kilo klausimas dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinės bendrovės UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas statuso, bylą nagrinėjantis teismas kreipėsi dėl prejudicinio sprendimo priėmimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – Teisingumo Teismas). Atsakovo prašymu, Aukščiausiasis Teismas sustabdė bylos nagrinėjimą iki prejudicinio sprendimo gavimo.
 
Teisingumo Teismas prejudiciniame sprendime nurodė, kad bendrovė, kuri, pirma, visa priklauso perkančiajai organizacijai, vykdančiai viešojo intereso poreikiams tenkinti skirtą veiklą, ir, antra, sudaro tiek sandorius su šia perkančiąja organizacija, tiek sandorius konkurencinėje rinkoje, kvalifikuojama kaip „įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“, jeigu (i) šios bendrovės veikla yra būtina tam, kad minėta perkančioji organizacija galėtų vykdyti savo veiklą ir jeigu (ii) tenkindama viešojo intereso poreikius, ši bendrovė vadovaujasi ne ekonominiais, o kitais kriterijais.
 
Dėl pirmojo kriterijaus: Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog akivaizdu, kad Atsakovo veikla – geležinkelio tiesimu ir remontu – yra tiesiogiai prisidedama prie pagrindinės patronuojančios bendrovės veiklos – AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdo naujai sukurtas ar suremontuotas geležinkelio atkarpas bei jomis gali teikti keleivių ir krovinių vežimo paslaugas. Aplinkybė, kad geležinkelių remonto ir tiesimo darbus atlieka ir kiti privatūs ūkio subjektai, nereiškia, kad ši ūkinė veikla nebūtina AB „Lietuvos geležinkeliai“ funkcijoms atlikti ar kad Atsakovas neprisideda prie savo patronuojančios bendrovės funkcijų įgyvendinimo.
 
Dėl antrojo kriterijaus: Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad Atsakovo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ santykis viešųjų pirkimų prasme yra toks glaudus, kad šie subjektai galėjo sudarinėti vidaus sandorius, kuriems netaikomas viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas. Be to, vidaus sandoriai su AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaro apie 98 % visos Atsakovo apyvartos. Todėl darytina išvada, kad Atsakovas savo veikoje iš esmės vadovaujasi ne ekonominiais kriterijais.
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Aukščiausiasis Teismas Atsakovą pripažino perkančiąja organizacija ir paliko galioti žemesnių instancijų teismų sprendimus, kuriais Ieškovo ieškinys buvo tenkintas iš dalies.

 

Skaityti nutartį  2017 m. gruodžio 7 d. Nr. e3K-3-182-969/2017 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 6 bylas:

 

Dėl civilinės atsakomybės už sutarties šalių bendradarbiavimo pareigos pažeidimą

2017 m. gruodžio 8 d.

Nr. e3K-3-429-701/2017

Nuoroda

Dėl testamento ir turto dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančiais

2017 m. gruodžio 6 d.

Nr. 3K-3-439-219/2017

Nuoroda

Dėl kelių nekilnojamųjų daiktų, sudarančių hipotekos objektą, pardavimo varžytynėse tvarkos

2017 m. gruodžio 5 d.

Nr. 3K-3-447-687/2017

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinio reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą

2017 m. gruodžio 7 d.

Nr. 3K-3-389-915/2017

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinio reikalavimo transporto priemonės, užsienio valstybėje dalyvavusios eismo įvykyje, valdytojui

2017 m. gruodžio 7 d.

Nr. 3K-3-392-915/2017

Nuoroda

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą

2017 m. gruodžio 7 d.

Nr. e3K-3-437-916/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga