2017 m. gruodžio 25 d. – gruodžio 29 d.

Vien viešojo pirkimo konkurso sąlygomis sukuriamos prielaidos tiekėjams dirbtinai jungtis į grupes gali suponuoti tiekėjų konkurencijos iškraipymą, taigi ir viešųjų pirkimų principų pažeidimą.
 
 
Perkančioji organizacija vykdė kapitalinio remonto darbų viešąjį pirkimą. Ginčo konkurso sąlygose Perkančioji organizacija įtvirtino du profesinio pajėgumo reikalavimus – vidutinė metinė rangos sutarčių apimtis ir bent viena įvykdyta panaši sutartis už ne mažiau kaip 100 000 EUR, tačiau nenustatė, kad šiems reikalavimams būtų taikoma kokia nors riba, pavyzdžiui, kiek daugiausia panašių sutarčių tiekėjas turėtų pateikti. Kvalifikacinės atrankos kriterijui nustatyti duomenys buvo vertinami pagal statybos ir montavimo darbų/kandidato sutarčių sąrašą. Vienas iš potencialių tiekėjų kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti šiuos perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus ribojančiais tiekėjų konkurenciją ir nutraukti viešąjį pirkimą.
 
Šalys iš esmės nesutarė dėl to, ar šiuo atveju perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinės atrankos sąlygas, privalėjo įtvirtinti maksimalias jų vertinimo ribas, kurias pasiekę tiekėjai būtų vertinami vienodu didžiausiu balu. Tiekėjas teigė, kad šias ribas nustačius vietoj penkių didžiausią balų skaičių surinkusių dalyvių perkančioji organizacija galėjo kviesti teikti pasiūlymus visus maksimalų balų skaičių surinkusius dalyvius. Be to, nenustačius maksimalių ribų tiekėjai verčiami dirbtinai jungtis į grupes, dėl šių priežasčių ribojama tiekėjų, ypač mažesnių ar turinčių mažesnę patirtį, galimybė lygiateisiškai varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo.
 
Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylą pažymėjo, kad kvalifikacinės atrankos kriterijai neprivalo būti identiški minimaliems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams, tačiau tai nereiškia, kad dėl to kvalifikacinės atrankos kriterijai gali būti neproporcingi pirkimo objektui, diskriminuoti ūkio subjektus ar kitaip iškreipti sąžiningą jų varžymąsi. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai tiek atvirame, tiek ribotame konkursuose turi tą patį tikslą – išrinkti tokį tiekėją, kuris būtų pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį. Viešojo pirkimo sąlygos, kurios viršija šį tikslą, kvalifikuotinos kaip neproporcingos ir neteisėtos.
 
Nagrinėjamu atveju Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad perkančioji organizacija vykdydama ginčo konkursą, jo sąlygose įtvirtino tik du įprastinius ir nemažo skaičiaus rinkos dalyvių pasiekiamus kvalifikacinės atrankos reikalavimus. Taikant šiuos reikalavimus (dalyviams siekiant surinkti kuo daugiau galimų balų), buvo iškraipytas ūkio subjektų varžymasis, ypač pasunkintos mažesniųjų tiekėjų dalyvavimo galimybės, nes atranką galėjo pereiti tik daugiausiai (ir nebūtinai proporcingai perkamam objektui) patirties turintis tiekėjas. Taigi konkurso sąlygomis diskriminuojami pakankamai kvalifikuoti, tačiau mažesni ūkio subjektai, jie verčiami jungtis į jungtinius darinius, nors patys galėtų atlikti rangos darbus. Teismo vertinimu, vien ginčo konkurso sąlygomis sukuriamos prielaidos dirbtinai jungtis į grupes suponuoja tiekėjų konkurencijos iškraipymą, taigi ir viešųjų pirkimų principų pažeidimą.
 
Kartu kasacinis teismas pabrėžė, jog kvalifikacinės atrankos kriterijų maksimalių verčių nenustatymas nebūtinai visais atvejais automatiškai bus neteisėtas, jei tokių sąlygų taikymas konkrečiu atveju nelems tiekėjų konkurencijos iškraipymo ir diskriminacijos. Taigi vienintelė aplinkybė, kad nenustatytos kvalifikacinės atrankos kriterijų maksimalios vertės, savaime nelems viešųjų pirkimų sąlygų neteisėtumo. Tai priklauso, inter alia (be kita ko), nuo pačių atrankos kriterijų turinio ir apimties. Galimos situacijos, kai dėl pirkimo objekto, rinkos ar kitų aplinkybių specifikos konkretų kvalifikacinės atrankos kriterijų atitiks tik ribotas kiekis tiekėjų – tokiu atveju, net ir nenustačius maksimalios šio kriterijaus vertės, nebūtų pažeisti riboto konkurso reguliavimo tikslai ir viešųjų pirkimų principai, nes tokio reikalavimo taikymo rezultatas būtų lygiavertis reikalavimo su nustatyta maksimalia jo verte taikymo rezultatui.
 
Nagrinėjamu atveju susiklostė netiesioginės diskriminacijos (nelygiateisiškumo) situacija, kai iš esmės įprastinio ir daugelio ūkio subjektų turimo pajėgumo reikalavimo taikymas sudaro sąlygas (kurios nebūtinai materializuojasi konkrečiu atveju) į kitą procedūrų etapą patekti tik didžiausią patirtį turintiems ūkio subjektams arba mažesniuosius verčia tarpusavyje vienytis, nors viešojo darbų pirkimo sutartį būtų pajėgūs įvykdyti ir jie vieni. Tai, be kita ko, lemia ir ginčo konkurso sąlygų neproporcingumą pirkimo objektui. Nors tokios didelės patirties ir nereikėtų, bet tam, kad galėtų patekti į kitą etapą, tiekėjai suinteresuoti pateikti kuo daugiau įvykdytų sutarčių.
Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija šiuo atveju ginčo viešajame pirkime buvo jau sudariusi viešojo pirkimo sutartį ir ji netgi buvo įvykdyta, teismas tiekėjo ieškinį patenkino iš dalies – pripažino neteisėtais konkurso sąlygų kvalifikacinės atrankos kriterijus, dėl kurių buvo kilęs ginčas, tačiau netenkino reikalavimo nutraukti ribotą konkursą ir taikė alternatyviąją sankciją – skyrė perkančiajai organizacijai 5000 EUR baudą.
 
*Informuojame, kad apžvalgos parengimo dieną neveikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo svetainėje esanti nutarčių paieška. Dėl nurodytos priežasties apžvalgoje nėra pateikiamos internetinės nuorodos į pilną Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtų nutarčių tekstą. Apžvalga buvo rengiama pagal Infolex registruotiems vartotojams teikiamus duomenimis apie laikotarpiu nuo 2017-12-25 iki 2017-12-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtas nutartis.
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 20 bylų:

 

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių civilinę atsakomybę už aplinkai padarytą žalą, aiškinimo ir taikymo

2017 m. gruodžio 29 d.

Nr. 3K-3-459-684/2017

Dėl antstolio veiksmų

2017 m. gruodžio 29 d.

Nr. 3K-3-486-690/2017

Dėl antstolio veiksmų

2017 m. gruodžio 29 d.

Nr. 3K-3-487-965/2017

Dėl antstolio veiksmų

2017 m. gruodžio 29 d.

Nr. 3K-3-488-969/2017

Dėl antstolio veiksmų

2017 m. gruodžio 29 d.

Nr. 3K-3-489-690/2017

Dėl antstolio veiksmų

2017 m. gruodžio 29 d.

Nr. 3K-3-490-690/2017

Dėl išieškojimo iš skolininkams – fiziniams asmenims – priklausančių lėšų, esančių pataisos įstaigų sąskaitose, bei kitų asmenų į šias sąskaitas pervedamų lėšų

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. 3K-3-433-219/2017

Dėl ieškinio senaties termino pradžios ir praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. e3K-3-457-684/2017

Dėl įvykio kvalifikavimo (ne)draudžiamuoju, pareigos atskleisti apdraustajam informaciją apie nedraudžiamuosius įvykius, kai draudimo sutartis sudaroma kaip dalis finansinių paslaugų derinio (kartu su kredito sutartimi)

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. e3K-3-481-421/2017

Dėl bendraturčių sutikimo klausimo, kai atliekami kapitalinio remonto darbai, susiję su vieno iš bendraturčių interesų tenkinimu

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. e3K-3-482-1075/2017

Dėl atsiskaitymo sandorio grąžinant paskolą pripažinimo negaliojančiu

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. 3K-3-479-687/2017

Dėl prejudicinių faktų, teismo pareigos teisiškai kvalifikuoti šalių santykius, sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. 3K-3-499-403/2017

Dėl kilnojamojo daikto pardavėjo teisių gynimo būdų, kai pirkėjas nesumoka visos kainos, taip pat sutartį sudarančių šalių teisės pasirinkti pagal sutartį perleidžiamo daikto nuosavybės teisės perėjimo momentą bei pirkimo–pardavimo sutarties atribojimo nuo rangos sutarties

 

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. 3K-3-504-687/2017

Dėl namo administratoriaus civilinės atsakomybės

2017 m. gruodžio 28 d.

Nr. 3K-3-508-219/2017

Dėl santuokos nutraukimo

2017 m. gruodžio 28 d.

e3K-3-480-378/2017

Dėl transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties galiojimo pasikeitus transporto priemonės savininkui

2017 m. gruodžio 27 d.

Nr. 3K-3-478-403/2017

Dėl valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutarties sudarymo ne viešojo pirkimo procedūrų būdu ir jos pripažinimo negaliojančia

2017 m. gruodžio 27 d.

Nr. e3K-3-149-969/2017

Dėl žalos kaip civilinės atsakomybės sąlygos

2017 m. gruodžio 27 d.

Nr. 3K-3-475-684/2017

Dėl žemės sklypo savininko teisių gynimo nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, kurie padaryti vykdant statybą

2017 m. gruodžio 27 d.

Nr. 3K-3-473-695/2017

Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės

2017 m. gruodžio 27 d.

 Nr. e3K-3-477-1075/2017

Dėl asmens teisės į privatų gyvenimą gynimo

2017 m. gruodžio 27 d.

Nr. e3K-3-472-916/2017

Dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ir jų tenkinimo fizinio asmens bankroto byloje

2017 m. gruodžio 27 d.

Nr. e3K-3-512-915/2017

Dėl finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje

2017 m. gruodžio 27 d.

Nr. 3K-3-517-219/2017

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga