2018 m. kovo 26 d. – kovo 30 d.

Fiduciarinė bendrovės vadovo (kolegialaus valdymo organo nario) lojalumo pareiga apima ne tik negatyvius pareigos aspektus: vengti interesų konflikto, nekonkuruoti, nesinaudoti bendrovės galimybėmis, turtu ir pan., bet ir pozityvias pareigas – visą buvimo vadovu terminą ex officio (savo iniciatyva) veikti išimtinai įmonės interesais.
 
 
Dizaino kūrimo bendrovė UAB „Protingi sprendimai“ (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš buvusio Bendrovės vadovo ir valdybos nario E. M. (toliau – Vadovas) 60 472,78 EUR žalos atlyginimo ir palūkanas. Bendrovė nurodė, kad atlikus Vadovo veiklos auditą paaiškėjo, kad Vadovas nesilaikė savo fiduciarinės lojalumo Bendrovei pareigos – eidamas Bendrovės vadovo pareigas, savarankiškai užsiėmė analogiška veikla, už Bendrovės darbuotojų atliktus darbus išrašydavo sąskaitas sau asmeniškai, naudojo Bendrovės el. paštą individualiai veiklai ir t. t.
 
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad bendrovės vadovas turi pozityvią pareigą teikti pirmumą bendrovės, kuriai vadovauja, interesams, ir susilaikyti nuo savo interesų tenkinimo bendrovės sąskaita. Lojalumo pareiga saisto ne tik bendrovės vadovą, bet ir kolegialių valdymo organų (įskaitant valdybą) narius. Lojalumo pareiga reiškia, jog juridinio asmens valdymo organo narys privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, taip pat negali naudoti juridinio asmens turto asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Lojalumo pareigos turinys apima ne tik negatyvius pareigos aspektus: vengti interesų konflikto, nekonkuruoti, nesinaudoti bendrovės galimybėmis, turtu ir pan., bet ir pozityvias pareigas – visą buvimo vadovu terminą ex officio (savo iniciatyva) veikti išimtinai įmonės interesais.
 
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Aukščiausiasis Teismas sprendė, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai kvalifikavo Vadovo veiksmus kaip teisėtus vien dėl to, kad jis aktyviai neveikė prieš Bendrovės interesą. Jei įrodomos aplinkybės, kad vadovas (valdybos narys) naudojosi bendrovės turtu asmeninei naudai gauti arba pasinaudojo bendrovės galimybėmis (sudarė savo ar su juo susijusių įmonių vardu sandorius, kurie yra jo vadovaujamos bendrovės verslo srityje, pasinaudojo įmonės turtu ar darbuotojų veikla savo asmeninei naudai gauti), vadovui (valdybos nariui) pereina pareiga įrodyti, kad jo veiksmai buvo teisėti. Vadovas gali išvengti atsakomybės tik įrodydamas, kad bendrovė buvo davusi sutikimą tokiems veiksmams. Toks pritarimas gali būti išreiškiamas ne tik raštu, bet ir konkliudentiniais veiksmais.
Apeliacinės instancijos teismas pripažino įrodyta aplinkybę, kad steigiant Bendrovę egzistavo akcininkų susitarimas, jog Vadovas ir toliau galės užsiimti savarankiška veikla dizaino kūrimo srityje. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių, pats faktų nenustato. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, Aukščiausiasis Teismas paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuria Bendrovės ieškinys buvo atmestas.
 
 
Skaityti nutartį:  2018 m. kovo 28 d. Nr. e3K-3-96-611/2018 Nuoroda
 
 
Valstybinės žemės nuomos mokestį privalo mokėti ne tik tie žemės naudotojai, kurie naudoja įstatymų nustatyta tvarka suformuotą ir įregistruotą valstybinės žemės sklypą, bet ir tie, kurie faktiškai naudojasi valstybine žeme bet kokiu teisiniu pagrindu, išskyrus panaudą.
 
 
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš UAB „Eiresta“ (toliau – Nuomininkė) 7526,30 EUR skolos, 611,98 EUR delspinigių ir procesines palūkanas. Savivaldybė nurodė, kad ji su Nuomininke sudarė 3 valstybinės žemės nuomos sutartis, tačiau faktiškai Nuomininkė naudojasi ir kita valstybine žeme, kurios nuomos sutarčių su Savivaldybe nėra sudariusi (toliau – Papildoma žemė). Savivaldybė pareikalavo Nuomininkės nuomos mokestį mokėti ir už Papildomą žemę, tačiau Nuomininkė tai daryti atsisakė argumentuodama, kad ji to daryti neprivalo, kadangi Papildomoje žemėje teisės aktų nustatyta tvarka nėra suformuotas(-i) sklypas(-ai) ir dėl Papildomos žemės nuomos nėra sudaryta nuomos sutartis.
 
Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas ginčą šioje byloje, suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: „Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalis aiškintina kaip nustatanti pareigą valstybinės žemės nuomos mokestį mokėti ne tik tiems valstybinės žemės naudotojams, kurie naudoja tik teisės aktų nustatyta tvarka suformuotą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą valstybinės žemės sklypą, bet ir kitiems valstybinės žemės naudotojams, kurie naudoja valstybinę žemę teisiniu pagrindu, už faktinį naudojimąsi valstybei priklausančia žeme, išskyrus neatlygintinį suteikimą naudotis – panaudą.
 
Aukščiausiasis Teismas paliko nepakeistus žemesnių instancijų teismų sprendimus, kuriais Savivaldybės ieškinys buvo tenkintas iš dalies (nežymiai sumažintas Savivaldybės reikalautos priteisti žalos ir delspinigių dydis).
 
 
Skaityti nutartį:  2018 m. kovo 26 d. Nr. 3K-7-49-1075/2018 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 22 bylas:

 

Dėl santuokos nutraukimo, bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir nuostolių atlyginimo

2018 m. kovo 30 d.

Nr. e3K-3-122-969/2018

Nuoroda

Dėl daugiabučio namo savininkų prievolės padengti namo techninės būklės įvertinimo – statybinio tyrinėjimo išlaidas

2018 m. kovo 28 d.

Nr. e3K-3-94-701/2018

Nuoroda

Dėl su mokymu susijusių išlaidų atlyginimo neištarnavus vidaus tarnyboje sutartyje nustatyto laiko

2018 m. kovo 29 d.

Nr. 3K-3-118-219/2018

Nuoroda

Dėl su mokymu susijusių išlaidų atlyginimo neištarnavus vidaus tarnyboje sutartyje nustatyto laiko

2018 m. kovo 29 d.

Nr. 3K-3-117-695/2018

Nuoroda

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės

2018 m. kovo 29 d.

Nr. e3K-3-100-690/2018

Nuoroda

Dėl valstybės įmonės vadovo materialinės atsakomybės dėl neteisėtai atleisto darbuotojo

2018 m. kovo 30 d.

Nr. 3K-3-126-313/2018

Nuoroda

Dėl kolektyvinės sutarties sąlygų aiškinimo

2018 m. kovo 30 d.

Nr. e3K-3-114-701/2018

Nuoroda

Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų

2018 m. kovo 29 d.

Nr. 3K-3-116-313/2018

Nuoroda

Dėl proceso atnaujinimo UAB bankroto byloje, kai bankrotas buvo pripažintas tyčiniu

2018 m. kovo 29 d.

Nr. e3K-3-129-219/2018

Nuoroda

Dėl valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisėto asmens sulaikymo

2018 m. kovo 29 d.

Nr. e3K-3-124-403/2018

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą nuomotojo reikalavimu, kai valstybinė žemė nenaudojama pagal paskirtį

2018 m. kovo 29 d.

Nr. e3K-3-113-611/2018

Nuoroda

Dėl įrodymų vertinimo sprendžiant dėl tarp šalių susiklosčiusių statybos rangos teisinių santykių

2018 m. kovo 28 d.

Nr. e3K-3-97-916/2018

Nuoroda

Dėl mirusio skolininko pakeitimo įpėdiniu vykdymo procese, kai mirusio skolininko turtą paveldi valstybė

2018 m. kovo 28 d.

Nr. 3K-3-92-219/2018

Nuoroda

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

2018 m. kovo 29 d.

Nr. e3K-3-112-690/2018

Nuoroda

Dėl sutarties, kurioje nustatytas įsipareigojimas ateityje perduoti objektą panaudai, kvalifikavimo, tokio objekto neperdavimo pasekmių

2018 m. kovo 29 d.

Nr. e3K-3-128-611/2018

Nuoroda

Dėl reikalavimo, susijusio su bendrosios jungtinės nuosavybės pabaiga nutraukiant santuoką, nagrinėjimo atskiroje (ne santuokos nutraukimo) byloje

2018 m. kovo 26 d.

Nr. 3K-3-95-403/2018

Nuoroda

Dėl nepagrįsto įpėdinių praturtėjimo

2018 m. kovo 29 d.

Nr. e3K-3-119-969/2018

Nuoroda

Dėl asmens teisės ginčyti privačios žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorius ir reikalauti jam perkelti pirkėjo teises ir pareigas

2018 m. kovo 29 d.

Nr. 3K-3-99-403/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių apeliacinio skundo turinį ir trūkumų šalinimą

2018 m. kovo 26 d.

Nr. e3K-3-93-687/2018

Nuoroda

Dėl CMR konvencijos taikymo

2018 m. kovo 30 d.

Nr. e3K-3-125-248/2018

Nuoroda

Dėl tinkamo ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimo, šalies teisės keisti ieškinio dalyką ir pagrindą

2018 m. kovo 29 d.

Nr. 3K-3-115-916/2018

Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

2018 m. kovo 30 d.

Nr. e3K-3-130-695/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga